Türkmenistan koronawirusyň «omikron» ştammynyň ýaýramagyna garşy göreşi güýçlendirýär

  • 22.12.2021 11:49
  • 21433
Türkmenistan koronawirusyň «omikron» ştammynyň ýaýramagyna garşy göreşi güýçlendirýär

Türkmenistan koronawirusyň täze “omikron” görnüşiniň ýurda aralaşmagynyň öňüni almak boýunça çäreleri güýçlendirýär. Bu baradaky mesele 21-nji dekabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň başlygynyň orunbasary Ç.Amanowyň, Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýewiň hem-de Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýewiň gatnaşmagynda geçiren iş maslahatynda jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynda türkmen Lideri: «Ýiti öýken sowuklamasy ýokanjynyň ýurdumyza aralaşmagyna we ýaýramagyna ýol bermezlik maksady bilen, möhüm çözgütler kabul edildi hem-de bu keseliň öňüni almak boýunça öz wagtynda toplumlaýyn çäreler görüldi. Zerur waksinalar satyn alnyp, häzirki döwürde hem ilata sanjym geçirilýär. Şeýle uly işleriň geçirilmegi netijesinde, biz häzirki döwürde Türkmenistanda koronawirus hadysalarynyň ýüze çykarylmandygyny aýdyp bileris» diýip belledi.

Döwlet Baştutany bu meselede arkaýynlaşmaly däldigini aýratyn nygtap, sebäbi häzirki döwürde köp ýurtlarda koronawirus ýokanjynyň täze görnüşleri, hususan-da, “omikron” görnüşi ýaýrap başlady. Bu ýokançlaryň ýurtdan-ýurda ýaýramagynyň ýollary bellidir, olar adamlaryň we harytlaryň döwlet serhetlerinden geçmegi arkaly ýaýraýar diýip nygtady.

Şunlukda, Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy N.Atagaraýew ýurdumyza koronawirus ýokanjynyň täze görnüşiniň aralaşmagynyň öňüni almak boýunça amala aşyrylýan çäreler barada hasabat berdi. Döwlet gümrük gullugynyň başlygy M.Hudaýkulyýew gümrük bölümlerinde alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, häzirki döwürde Türkmenistanyň yklymyň üstaşyr ulag geçelgesi hökmündäki ornunyň ykrar edilendigini, ýurdumyzyň çäginden geçýän ýükleriň möçberleriniň, ýolagçylaryň sanynyň artýandygyny nazara alyp, koronawirus ýokanjynyň täze görnüşine garşy durmak, serhetden geçýän adamlaryň we harytlaryň üsti bilen bu ýokanjyň ýurdumyzyň çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Türkmen Lideri Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky döwlet toparynyň başlygynyň orunbasary Ç.Amanowa ýurdumyzyň bazarlarynyň we söwda nokatlarynyň halkyň gündelik sarp edýän azyk harytlary bilen üpjünçilik ýagdaýyny berk gözegçilikde saklamagy tabşyrdy.


04.07.2024 15:23
17199

600-e golaý hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetini tamamlady

600-e golaý ýaş hünärmen Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde okuwyny tamamlady. Bu barada THP habar berýär. Uçurymlaryň bir bölegi lukmançylyk uniwersitetiniň kliniki kafedralarynda...

27.06.2024 13:55
8960

Türkmen lukmanlary inçekeseli bejermek we onuň öňüni almak boýunça Minskide okuw geçdiler

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň inçekesele garşy bejergini meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek bilen meşgullanýan hünärmenleri Minskide ýörite okuw geçdiler. Okuw Pulmonologiýa we...

19.06.2024 16:46
21122

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13358

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...