Lukmany-terapewt G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

  • 13.02.2022 19:52
  • 10769
Lukmany-terapewt G.Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permany bilen, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Stomatologiýa okuw-önümçilik merkeziniň çagalar bölüminiň diş lukmany-terapewti Gurbannazar Ataýewe Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» diýen at dakyldy.

Bellenilişi ýaly, bu hormatly at Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny berkitmekde, milli däp-dessurlarymyzy ösdürmekde, mähriban halkymyzyň agzybirligini, jebisligini pugtalandyrmakda, ýaş nesillerimize edep-terbiýe bermekde uly işleri bitirýändigini hem-de durmuşda asylly görelde görkezýändigini nazara alyp berildi.


23.01.2023 15:14
27252

Gurbanguly Berdimuhamedow Nazarbaýewe operasiýadan soň, tiz sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, Arkadag — türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewe geçirilen operasiýa bilen baglylykda...

02.01.2023 23:35
27891

Ýanwar aýynyň başynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Geomagnit durnuksyzlygy eýýäm ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden başlap işjeň häsiýete eýe bolar. Bu barada Gismeteo portaly habar berýär diýip, Report ýazýar. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna...

10.12.2022 17:33
41625

Dünýädäki iň gymmat derman ulanylyş üçin tassyklandy

ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik edarasy ganyň goýalmak ukybynyň bozulmagy bilen B gemofiliýasynyň gen bejergisi üçin ilkinji serişde Hemgenix-i tassyklady. Onuň bahasy...

30.11.2022 15:29
4513

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...