Hytaýda COVID-19-yň täze ýaýrap başlamagynyň sebäbi anyklanyldy

  • 24.01.2022 18:53
  • 28801
Hytaýda COVID-19-yň täze ýaýrap başlamagynyň sebäbi anyklanyldy

Hytaýyň häkimiýetleri koronawirusyň dürli ştammlary tarapyndan ýüze çykýan keselçilik ýaýrawynyň mümkin bolan çeşmesini anykladylar. Günorta Hytaýda Guandun welaýatynyň administratiw merkezi Guançžowyň Arassaçylyk we saglygy goraýyş boýunça Komitetiniň beýanyna laýyklykda, keselçilik ýaýrawynyň çeşmesi poçta ibermeleri bolup durýar. Bu barada TASS habar berýär.

Ýurduň häkimiýeti raýatlary COVID-19 keselçiliginiň howpy ýokary bolan ýurtlardan we sebitlerden, şeýle hem Hytaýyň özündäki keselçiligiň ýaýran ýerlerinden poçta ibermelerini almazlyga çagyrdy.
Ýurduň ilatyna poçta ibermelerine seresap çemeleşmeklik, olaryň örtügini ýyrtmazlyk we agyz-burun örtüginden peýdalanmaklyk maslahat berildi.
25-nji ýanwardan başlap, ýurtda paýtagt şähere we onuň golaýyndaky Çžanszýakou şäherine poçta ibermeleriniň barlagy güýçlendiriler. Bu ýerlerde ýakynda Gyşky Olimpiada geçiriler. Çäklendirmeler Pekinde 13-nji martda Paralimpiada tamamlanýança hereket eder.
Howpsuzlyk barlagyndan geçendigi barada ýörite belligi bolmadyk poçta ibermeleriniň ählisi ugradyjylara yzyna iberiler.
19-njy ýanwarda ýurtda koronawirus ýokanjy bilen keselleme ýagdaýy gaýtadan ýüze çykdy: bir günde 100-den gowrak keselleme ýagdaýy hasaba alyndy.


11.11.2022 13:35
4609

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...

09.11.2022 15:29
6948

Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

7-nji noýabrda Özbegistanyň we Hytaýyň alymlary koronawirusyň täze ştammlaryna garşy waksinalaryň ikinji nesliniň kliniki synaglaryna girişdiler. Işläp taýýarlaýjylaryň maglumatlaryna görä, ol omikronyň häzirki...

05.11.2022 07:53
16039

ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky...

05.10.2022 10:29
6846

“COVID-19-a” garşy “Sputnik V” sanjymynyň ýaramlylyk möhleti 18 aýa çenli artdyryldy

Gamaleýa merkeziniň koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymynyň ýaramlylyk möhleti iki komponent üçin hem 18 aýa çenli uzaldyldy. Bu derman serişdeleriniň döwlet sanawynda ýerleşdirilen derman üçin täzelenen görkezmelerden...