Sakgyç çeýnemek haýsy ýagdaýda zyýanly?

  • 03.01.2022 23:47
  • 17996
Sakgyç çeýnemek haýsy ýagdaýda zyýanly?

Aşgazan kislotasy ýokary bolan adamlara sakgyç çeýnemekden saklanmak maslahat berilýär. Şeýle hem sakgyç çeýnemek dişi breketli we plombaly adamlar üçin kynçylyk döredip biler. Bu barada pcnews.ru habar berýär.

Sakgyç çeýnemegiň howply taraplary hakynda iýmitleniş hem-de berhiz lukmany Darýa Rusakowa gürrüň berýär. Eger-de adamda kislotanyň derejesi ýa-da onuň bölünip çykyşynyň depgini ýokary bolsa, onda ol adam üçin sakgyç çeýnemek zyýanlydyr. Sebäbi bu adamda aşgazan ýarasyny we on iki barmak içege ýarasyny döredip biler.
Lukman dişine breket geýýän ýa-da dişi plombaly adamlar üçin sakgyçdan ýüz öwürmegiň has gowudygyny aýratyn nygtaýar. Sebäbi ol plomba bilen dişleriň arasyny gowşadýar. Ol breketlere hem şeýle täsir edýär diýip, çeşme belleýär.

19.07.2024 22:45
4225

AIW-e garşy täze derman synaglarda 100% netije görkezdi

AIW-niň ýaş zenanlaryň arasynda giň ýaýran ýurtlary bolan Günorta Afrikada we Ugandada bu keseliň öňüni alýan täze dermanyň - lenakapawiriň kliniki synaglary tamamlandy. Amerikanyň Gilead Sciences biofarmakologiki...

12.07.2024 11:50
11431

Kosmosa uçuşlar astronawtlaryň bedeninde üýtgeşmeleri döredýär

Barlaglar kosmosa uçuşlaryň adamyň bedenine düýpli täsir ýetirip biljekdigini  görkezýär. NASA we beýleki guramalar tarapyndan geçirilen soňky barlaglar kosmosda bolmagyň hromosomlaryň ujundaky gorag “gapaklary”...

08.07.2024 14:25
6968

Wolgogradda hirurglar hassa armirlenen emeli damarlary oturdyp, ony halas etdiler

Wolgogradda (RF) lukmanlar aorta anewrizmli we böwrek arteriýalary zeperli näsaga armirlenen emeli damarlary oturtmak bilen täsin operasiýany şowly amala aşyrdylar diýip, RBK habar berýär. Aýal ýarawsyzlygyny meýilnamalaýyn...

05.07.2024 18:46
8074

ABŞ-da prostata mäziniň soňky derejeli rak keselini düýbünden ýok edýän derman tassyklanyldy

ABŞ-nyň Azyk önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline gözegçilik müdirligi (FDA) Syncromune biofarmasewtika kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen SYNC-T SV-102 dermanyna dessin tassyklanmaga degişli statusyny...