12462

Çereşnýanyň peýdasy barada bilýärsiňizmi?

«Women's Health» neşiri çereşnýanyň peýdasyna bagyşlanan täze materialy çap etdi. Dietologlaryň sözlerine salgylanyp, ony adamyň ýadyny gowulandyrmaga ýardam edýän ir-iýmiş diýip atlandyrmak bolar. Çereşnýanyň...

3005

BSGG çagalara we ýetginjeklere sanjym etmäge rugsat berdi

Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň hünärmenleri çagalara we ýetginjeklere sanjym etmegiň mümkindigini ykrar etdi. Guramanyň täzelenen maslahatlary onuň resmi internet saýtynda köpçülige ýetirildi. Bu barada...

6917

Dowamly stres Alsgeýmer keselini döredip biler

Dowamly stres Alsgeýmer keseliniň ösmegine getirip biler. Neýrodegenerasiýa täsir edýän stresiň esasy genetiki görkezijilerini kesgitläp, Kertin uniwersitetiniň Lukmançylyk innowasiýalary institutyndan bolan awstraliýaly...

2002

AstraZeneca koronawirusa garşy täze sanjymy synag edýär

AstraZeneca şwed-britan farmasewtiki kompaniýasy koronawirusyň günorta afrika ştamyna garşy sanjymy synag edip başlandygyny habar berdi. Bu baradaky maglumaty gazeta.ru saýtyna salgylanyp, news.day.az ýetirýär...

5107

Eýran COVID-19-a garşy sanjymy eksport ediji bolar

Eýran diňe bir içerki talaplary kanagatlandyrman, eýsem koronawirusa garşy sanjymy eksport edijileriň biri bolar. Bu barada Eýranyň Paster adyndaky institutynyň müdiri Alireza Biglari habar berdi diýip, Yslam Respublikasynyň...

3199

Eýranda koronawirusa garşy «Nura» sanjymy görkezildi

Golaýda Eýranda Bagiatolla lukmançylyk ylymlary uniwersiteti tarapyndan döredilen koronawirusa garşy «Nura» şahsy sanjymy görkezildi. Oňa Eýranyň saglygy goraýyş ministri Said Namaki we general Hosseýn Salami gatnaşdy...

6771

BSGG Hytaýy gyzzyrmadan azat ýurt diýip yglan etdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) Hytaýy gyzzyrmadan azat ýurt diýip ykrar etdi. Bu barada Ženewada BSGG-niň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus habar berdi we Pekini howply kesel bilen onlarça ýyllap...

26023

Hindistanda koronawirusyň täze mutasiýasy ýüze çykaryldy

Hindistanda koronawirusyň täze ştammy ýüze çykaryldy. Ony "Delta plýus" (delta+) diýip atlandyrdylar. Bu barada pcnews.ru habar berdi. "Delta plýus" ştammy Hindistanyň merkezi bölegindäki Maharaştra ştatynyň dört...

10491

Türkiýäniň koronawirusa garşy sanjymy TURKOVAC adyny aldy

Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan koronawirusa garşy döwlet sanjymynyň synaglarynyň üçünji tapgyrynyň başlandygyny habar berdi diýip, rusturkey.com belleýär. Ärdoganyň aýtmagyna görä, Türkiýäniň koronawirusa...

23181

Ýumurtga — horlanmak üçin iň gowy önüm

Lukman-dietologlaryň sözlerine görä, ýumurtga iýmek artykmaç agrama garşy göreşmäge ýardam edýär. Çünki ol adamy uzak wagtyň dowamynda dok saklaýar. Bu barada käbir çeşmelere salgylanyp, ferra.ru ýazýar. Inosmi...

13711

Türkmenistan dümewe garşy rus sanjymyny bellige aldy

Rosteh holdinginiň düzümine girýän kompaniýa tarapyndan öndürilen “Ultriks Kwadri” dümewe garşy sanjymy Türkmenistanda bellige alyndy diýip, “Nasimbio” holdinginiň habarynda aýdylýar. “Türkmenistanyň Saglygy goraýyş...

8602

Lukman: günortanlyk naharyny sypdyrmak saglyk üçin zyýanly

Berhiz lukmany Tamara Dýuker Freýman "CNN" teleýaýlymy bilen söhbetdeşligiň dowamynda günortanlyk naharyny sypdyrmagyň saglyk üçin zyýanlydygyny aýtdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi. Freýman günortanlyk naharyny...

2647

Apple öz hususy klinikasyny açmagy meýilleşdirýär

Apple kompaniýasynyň uzak bäş ýyldaky meýilnamalary belli boldy — kompaniýa esasy aýratynlygy Apple Watch we iPhone gurluşlaryndan alnan maglumatlary ulanmak bolan öz hususy klinikasyny açmak isläpdir. Bu barada...

12548

Immuniteti ýokarlandyrýan önümler

Tomus — ter miwelerdir gök-önümleriň, ir-iýmişleriň pasly. Bedeniň kesele garşy göreşijilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin olary gündelik iýmitleriň sanawyna goşmaly. Bu barada lukman-dietolog, lukmançylyk ylymlarynyň...

7105

Hytaýda koronawirusa garşy 1 milliarddan gowrak sanjym edildi

Hytaý lukmanlary sanjym kampaniýasynyň dowamynda ýurduň ýaşaýjylaryna koronawirusa garşy 1 milliarddan gowrak sanjym etdiler. Bu barada HHR-iň Gigiýena we saglygy goraýyş meseleleri boýunça döwlet komitetiniň habarynda...

20563

Lukmanlar COVID-19-yň has howply ştamyny belli etdiler

Şotlandiýanyň Milli saglygy goraýyş gullugynyň lukmanlar topary koronawirus bilen kesellän näsaglaryň maglumatlaryny seljerip, hindi ştamynyň britan ştamyndan howpludygy baradaky netijä geldi. Barlagyň netijeleri...

5938

Zaýalanan azyk önümleri düwnük keselini ýüze çykaryp biler

Zaýalanan azyk önümleri keselleri, şol sanda düwnük keselini ýüze çykaryp bilýän köp mukdardaky mikroorganizmler bilen zäherlenýärler. Olaryň zyýany barada «СберЗдоровье» lukmançylyk serwisiniň onkolog lukmany...

11942

Lukman saglyk üçin zyýanly E-goşundylary sanap geçdi

Adamlar e-goşundylaryň saglyk üçin zyýanly diýip pikir etmäge öwrenişipdirler. Bu belli bir derejede dogry hem bolsa, olaryň hemmesi beden üçin howply däl. Bu barada msn.com habar berýär. "SberZdorowye" hyzmatynyň...

9117

Popkornyň beden üçin peýdaly taraplary öwrenildi

Skranton uniwersitetiniň hünärmenleri popkornyň bedene ýetirýän täsirini anyklamak maksady bilen, ýörite barlag geçirdiler. Netijede, bu önüm beden üçin peýdaly diýlip hasap edildi. Muny ferra.ru habar berdi. Hünärmenler...