ÝUNISEF: dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjym millionlarça çaga kömek eder

  • 19.08.2022 07:30
  • 10203
ÝUNISEF: dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjym millionlarça çaga kömek eder

Britaniýanyň GlaxoSmithKline (GSK) farmasewtik kompaniýasy dünýäde gyzzyrma garşy ilkinji sanjymy öndürmek barada şertnama aldy, şeýlelik bilen millionlarça çaga ölüm howply keselden goragly bolar. Bu barada BMG-niň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF) aýtdy diýip, russian.news.cn habar berýär.

170 mln ABŞ dollaryna barabar bahaly şertnama geljek üç ýylyň dowamynda 18 mln dozada RTS,S sanjymyny öndürmäge mümkinçilik berer, bu bolsa her ýyl müňlerçe çagany halas edip biler.
Bäş ýaşa çenli çagalar henizem gyzzyrma keseliniň öňünde ejiz gelýär. 2020-nji ýylda diňe Afrikada bu keselden tas ýarym million oglan we gyz aradan çykdy, bu minutda bir ölüme barabardyr.
Gyzzyrma parazitler sebäpli döreýär we adama ýokançly urkaçy Anopheles çybynlarynyň üsti bilen geçýär. Bu keseliň öňüni almak we bejermek mümkin bolsa-da, ol bejerilmese, ölüme getirip bilýär.
Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň maglumatlaryna görä, 30-dan gowrak ýurtda gyzzyrmanyň geçiş derejesi ortaça ýa-da ýokary bolan sebitler bar we üpjünçilik ýokarlanan ýagdaýynda sanjym her ýyl 25 milliondan gowrak çaganyň goşmaça goragyny üpjün edip biler.


02.02.2023 09:35
15531

Alymlar: süýt goşulanda kofe has peýdaly bolýar

Ýewropaly molekulýar biologlar süýt beloklarynyň kofe kislotasynyň we kofe dänesinde bar bolan beýleki antioksidantlaryň täsirini ýokarlandyrýandygyny anykladylar. Bu çişmäniň has işjeň öňüni almaga we immun öýjükleriniň...

02.01.2023 23:35
28064

Ýanwar aýynyň başynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Geomagnit durnuksyzlygy eýýäm ýanwar aýynyň ilkinji günlerinden başlap işjeň häsiýete eýe bolar. Bu barada Gismeteo portaly habar berýär diýip, Report ýazýar. 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna...

10.12.2022 17:33
41988

Dünýädäki iň gymmat derman ulanylyş üçin tassyklandy

ABŞ-nyň Iýmit önümleriniň we derman serişdeleriniň hiline sanitar gözegçilik edarasy ganyň goýalmak ukybynyň bozulmagy bilen B gemofiliýasynyň gen bejergisi üçin ilkinji serişde Hemgenix-i tassyklady. Onuň bahasy...

30.11.2022 15:29
4575

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...