BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

  • 15.08.2022 11:24
  • 11414
BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia.media belleýär.

Öň Kongo derýasynyň basseýniniň keseli (Merkezi Afrika) hökmünde belli bolan bu keseliň görnüşi indi “klada bir ýa-da I” görnüşinde belli bolar. Günbatar Afrikadaky bir görnüş “klada iki ýa-da II” görnüşinde belli bolar.
Degişli karary halkara guramasynyň hünärmenleri kabul etdi. Şunuň bilen baglylykda, maýmyn mamasynyň görnüşleri jemgyýetçiligiň arasynda Afrikanyň sebitleri bilen baglanyşmagyny bes eder. 
Ilkinji gezek “maýmyn mamasy” ady 1958-nji ýylda, Daniýada tejribe edilýän maýmynlarda mama meňzeş kesel ýüze çykarylanda ulanyldy. 
Häzirki wagtda tutuş dünýäde maýmyn mamasynyň 27 müňden gowrak hadysasy hasaba alyndy, olaryň aglabasy Afrikanyň çäginden daşary ýüze çykdy.


22.05.2023 16:00
34313

Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministri Ženewada BSGG-niň baş direktory bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 21-30-njy maýy aralygynda Ženewada geçirilýän Bütündünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 76-njy mejlisine gatnaşmak üçin iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdumyzyň saglygy goraýyş...

06.05.2023 10:50
9683

BSGG dünýäde koronawirus boýunça adatdan daşary ýagdaýyň tamamlanandygyny yglan etdi

BSGG-niň baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus global saglygy goraýyş pudagynda COVID-19 bilen bagly adatdan daşary ýagdaý düzgüniniň tamamlanandygyny yglan etdi. Bu barada belta.by habar berýär. Gebreýesus bir...

05.05.2023 11:57
8391

BSGG: dört hepdäniň içinde dünýäde COVID-19 zerarly ýogalýanlaryň 30% azaldy

3-nji aprelden 30-njy aprel aralygynda dünýäde 2,8 million adama koronawirus ýokuşdy, 17 müňden gowrak adam aradan çykdy. Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň anna güni agşam beren habaryna görä, aradan çykanlaryň...

15.04.2023 14:10
19085

BSGG Günorta-Gündogar Aziýada kowid bilen keselleme hadysasynyň tas alty esse ýokarlanandygyny habar berýär

Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda soňky dört hepdede kowid bilen keselleme hadysasy geçen degişli döwür aralygy bilen deňeşdirilende 481% ýokary boldy. Bu barada Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy özüniň hepdelik...