Görüşiňi barlamak üçin niýetlenen harplaryň we nyşanlaryň toplumy nämäni aňladýar

  • 06.09.2022 19:27
  • 41378
Görüşiňi barlamak üçin niýetlenen harplaryň we nyşanlaryň toplumy nämäni aňladýar

Görüşiňi barlamak üçin ulanylýan harplaryň we nyşanlaryň toplumynyň nämäni aňladýandygy barada oftalmolog lukman Marina Ilýuhinanyň gürrüň berendigini "Rossiýskaýa gazeta" ýazýar. 

Hünärmeniň sözlerine görä, jedweliň esasynda rus elipbiýiniň ini-boýy birmeňzeş ýedi harpy - Ш, Б, М, Н, К, Ы, И ýatýar. On iki setiriň hersi  görejiň ýitiliginiň V nyşany bilen belgilenen görkezijisine gabat gelýär. Jedweliň çep tarapynda D nyşany ýerleşen. Ol adamyň nyşanlary haýsy aralykdan görýändigini görkezýär.
Alyp bolýan aňrybaş netije — 200%, şu ýagdaýda adam jedwelden bäş metr daşlykda oturan ýerinden 12-nji setiri görüp bilýär. Eger adam 10-njy setiri görüp bilýän bolsa, onda onuň görşi 100 % hasaplanýar. 


22.05.2023 16:00
34313

Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministri Ženewada BSGG-niň baş direktory bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 21-30-njy maýy aralygynda Ženewada geçirilýän Bütündünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 76-njy mejlisine gatnaşmak üçin iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdumyzyň saglygy goraýyş...

11.05.2023 20:10
23861

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligine konteýnerli kislorod öndüriji desgalary gowşurdy

10-njy maýda ÝUNISEF  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine üç sany konteýnerli kislorod öndüriji desgany gowşurdy. Olar Aşgabatdaky Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezinde we Şikesleri...

08.05.2023 17:03
23343

D witaminini ýeterlik derejede kabul etmek bilen adamlar näme gazanýar?

Bilermenler D witamininiň ýetmezçiliginiň durmuş-ykdysady we lukmançylyk ulgamlaryna oňaýsyz täsir edýändigini belleýärler. Bu witaminiň ýetmezçiligine getirýän sebäpleriň arasynda adamyň jyns, ýaş aýratynlyklary...

07.05.2023 23:26
36087

Türkmenistanly lukmanlar bejeriş-maslahat beriş ýardamyny bermek üçin Owganystana iberiler

Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň adyndan ynsanperwer kömegi hökmünde gurlup berlen çaga dogrulýan öýde bejeriş-maslahat beriş ýardamyny bermek maksady bilen, 2023-nji ýylyň maý...