14193

TikTok-da iň meşhur aktýor kim? Onuň 74,4 mln abunaçysy bar

TikTok-yň ýyldyzlarynyň söweşinde “Gaýa” lakamly Dueýn Jonson kärdeşi Uill Smiti birinji ýerden yza süýşürdi. Ginnesiň rekordlar kitabynyň saýtyndaky habara görä, "Gaýa häzirki wagtda TikTokda 74,4 million abunaçysy...

5134

SpaceX Falcon 9 raketasy bilen iki sany täze rekord goýdy

SpaceX kompaniýasy Florida ştatynyň Kanaweral burnundan Starlink-iň 23 hemrasyny alyp barýan Falcon 9 raketasyny üstünlikli uçurdy. Bu iki sebäbe görä möhüm uçuryş boldy: Basgançagyň 20-nji uçuşy: Taryhda ilkinji...

10887

Stiw Jobsuň goly bolan wizitka auksionda rekord baha satyldy

Bostonyň RR Auction auksionynyň maglumatlaryna görä, Stiw Jobsuň goly bolan seýrek Apple Computer wizit kartoçkasy auksionda 181 183 dollara satyldy. Bu gol çekilen wizit kartoçka üçin rekord bahadyr diýip, gagadget...

28536

Saud Arabystanynda dünýäde iň uzyn asma howuz gurlar

Saud Arabystanynyň çägini ösdürmek agentligi Neom «Treym» atly täze syýahatçylyk taslamasyny hödürledi. Kompaniýanyň resmi web sahypasyndaky maglumata görä, myhmanhana Akaba aýlagynyň günorta kenaryndaky lagunyň...

9230

Stiw Jobsuň wizitkasy taryhda iň gymmat wizitka boldy

Stiw Jobsuň we Ilon Maskyň wizit kartoçkalary taryhda iň gymmat wizitkalar boldy, şol bir wagtyň özünde auksion 2024-nji ýylyň 21-nji martynda tamamlanar. Bu barada ixbt.com belleýär. Habar ýazylanda Stiw Jobsuň...

14680

Amerikanyň Radia başlangyjy dünýäde iň uly uçary ýasar

Amerikanyň Radia başlangyjy dünýäde iň uly uçar boljak WindRunner ýük uçarynyň taslamasyny hödürledi. Bu barada başlangyjyň ýolbaşçysy, raketaçy alym Mark Lundstrom The Wall Street Journal gazetine beren interwýusynda...