19553

Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarda ýetdi

Ýer ýüzüniň adamlarynyň sany 8 milliarda ýetdi diýip, sişenbe güni BMG-niň bütindünýä guramanyň hasaplamalaryna salgylanýan metbugat gullugy habar berdi. «Bu adamzadyň ösüşinde taryhy döwürdir» — diýip, habarda...

15251

Countrymetrics: Ýer ýüzüniň ilaty 8 mlrd adama ýetdi

BMG-niň maglumatlary esasynda işleýän wirtual onlaýn-hasaplaýjy Countrymetrics.info dünýä ilatynyň 8 mlrd adama ýetendigini habar berdi. Şol bir wagtyň özünde erkekleriň sany has köp – 50,5%. Bu barada incrussia...

12818

15-nji noýabrda Ýeriň ilat sany 8 milliard adamdan geçer

Ilon Mask häzir çaganyň az dogulýandygy we munuň ABŞ üçin uly meselä öwrülmeginiň mümkindigi barada bireýýäm telim gezek aýdypdy. Ýöne beýleki sebitleriň köpüsinde (esasanam, Aziýa sebitinde) dogluş bilen bagly...

33892

Alymlar Ýerde iň gysga güni bellige aldylar

Ýer şarynda gözegçilikleriň dowamynda iň gysga gün bellige alyndy. Bu barada Daily Mail habar berýär.   Wagtal-wagtal Ýer togalagymyzyň aýlanyş tizligi üýtgäp durýar. Bu üýtgemeleri adaty adamlar duýmanam biler...

26783

Noýabr aýynda Ýer ýüzüniň ilaty 8 milliarddan geçer

Üstümizdäki ýylyň 15-nji noýabrynda Ýeriň ilat sany 8 milliarda ýeter. Bu barada BMG-nyň Ykdysady we durmuş meseleleri boýunça departamentiniň hasabatynda aýdylýar diýip, mir24 habar berýär. Şeýle hem öňünden çak...

30061

Alymlar Ýerde suwuň nireden peýda bolandygyny anykladylar

E.Lourens adyndaky Liwermor milli barlaghanasynyň derňewçiler topary Ýerde suwuň nähili ýüze çykandygyny düşündirdiler. Bu barada Phys.org ýazýar.  Ýer-Aý ulgamy Gün ulgamynyň taryhynyň has irki tapgyrynda iki...

6203

Grenlandiýada iň demirgazyk ada ýüze çykaryldy

Kopengagen uniwersitetiniň alymlar topary Grenlandiýa ekspedisiýa wagtynda gury ýeriň iň demirgazyk nokady bolan ozal näbelli adany tapdy. Bu barada Reuters agentligine salgylanyp, TASS habar berýär. “Biziň täze...