17451

Nebitiň bahasy gymmatlaýar

«Brent» söwda belgili nebitiň bahasy soňky söwdalaryň barşynda 1,2% gymmatlap, 65,12 dollara ýetdi diýip, TASS habar berýär. Soňky gezek «Brentiň» barreliniň bahasy 2020-nji ýylyň ýanwarynda 65 dollardan geçipdi...

6770

Dünýäde nebitiň bir barreli 60 dollara çenli gymmatlady

«Brent» söwda belgili nebitiň bir barreliniň bahasy 2020-nji ýylyň 29-njy ýanwaryndan bäri ilkinji gezek 60 dollardan ýokary geçdi. Bu barada söwda maglumatlaryna salgylanyp, Sputnik gullugy habar berdi. Söwdanyň...

8177

“Malaý” gaz käninde täze gaz gysyjy işläp başlady

15-nji ýanwarda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň “Malaý” gaz käninde täze gaz gysyjy desga ulanyşa girizildi. Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän «Malaý» ýatagyndan...

10016

Türkmenistanda Malaý gaz gysyjy desgasy işe giriziler

Türkmenistan gündogar sebitinde ýerleşen iri Malaý gaz ýatagynda ýakyn wagtda ýyllyk kuwwaty 30 milliard kub metr bolan Malaý gaz gysyjy desgasyny işe girizer. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bilen...

8470

"SOCAR Trading" 2021-nji ýylda türkmen nebitini satyn alar

Azerbaýjanyň “SOCAR Trading” kompaniýasy Türkmenistandan "Eni Türkmenistan" tarapyndan öndürilen nebiti satyn almak boýunça bäsleşikde ýeňiji boldy. Bu barada “Argus Media” habar berýär. Bäsleşikde beýleki dalaşgärleriň...

9135

Türkmen geologlary täze agyz suw ýataklaryny tapdylar

«Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň gidrogeologiýa ekspedisiýasynyň geologlary Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje etrabynda täze agyz suw ýataklaryny ýüze çykardylar. Hünärmenleriň pikirine görä, «Çopanýap» we...

7881

Nebitiň bahasy on göterimden gowrak ýokarlandy

Pfizer we BioNTech tarapyndan işlenip taýýarlanan koronawirus sanjymynyň üstünlikli synaglary baradaky habarlaryň netijesinde, nebit öz ösüşini çaltlaşdyrdy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. Aşgabat wagty bilen...

6515

Türkmenistan Hytaýa gaz ibermekde öňdebaryjylygy saklaýar

Türkmenistan awgust aýynda üpjünçiligiň birneme azalandygyna garamazdan, HHR-e turbageçiriji gazynyň eksporty meselesinde öňdebaryjylygyny saklady. Finmarket habar gullugynyň ýazmagyna görä, muny Hytaý gümrükhanasynyň...