Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

  • 06.11.2021 08:44
  • 3185
Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

5-nji noýabrda Bişkek şäherine iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Çary Gylyjow Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Žaparow bilen duşuşdy. Duşuşyk «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» birinji Ykdysady forumynyň çäklerinde guraldy.

Premýer-ministr Akylbek Žaparow Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasynyň Merkezi Aziýadaky möhüm ykdysad hyzmatdaşydygyny belläp, Gyrgyzystana türkmen elektrik energiýasyny hem-de tebigy gazyny ugratmagyň zerurlygyny nygtady. Ol gepleşikleriň dowamynda gyrgyz tarapynyň türkmenistanly maýadarlar üçin hemişe açykdygyny we özara söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-gyrgyz gaznasyny döretmek, ulag-logistika, medeni-ynsanperwer ulgamlarda özara hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmen tarapynyň wekili, öz gezeginde, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýunynda Türkmenistana saparynyň özara hyzmatdaşlyga täze itergi berendigini nygtap, iki ýurduň haryt dolanyşygynyň depginini has-da artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.


01.02.2023 09:59
7258

14-15-nji fewralda Stambulda Gaz sammiti geçer

2023-nji ýylyň 14-15-nji fewralynda Stambulda Ýakyn Gündogaryň, Ortaýer deňziniň we Merkezi Aziýanyň “mawy ýangyç” öndürýän ýurtlarynyň we Ýewropanyň sarp edijileriniň gatnaşmagynda Gaz sammiti (Istanbul Gaz Summit)...

25.01.2023 23:41
12513

Özbegistan «Petronasyň» türkmen «şahamçasyndan» nebit satyn almagy meýilleşdirýär

«Uzbekneftegaz» paýdarlar jemgyýeti şu ýyl Buharanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň kuwwatyny artdyrmak üçin Malaýziýanyň Petronas Çarigali kompaniýasynyň türkmen şahamçasyndan nebit satyn almagy meýilleşdirýär...

22.01.2023 01:01
18994

2022-nji ýylda Türkmenistandan Hytaýa iberilýän gazyň nyrh möçberi 51% ýokarlandy

2022-nji ýylda Hytaýa turba bilen geçirilýän türkmen gazynyň nyrh möçberi 51% ýokarlanyp, 10,25 milliard dollar boldy. Bu barada Hytaýyň Baş gümrük gullugy anna güni habar berdi. Hytaýa turba bilen geçirilýän gazy...

13.01.2023 22:46
32057

Nebitgaz boýunça wise-premýere we «Türkmengaz» DK-nyň başlygyna berk käýinç berildi

Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ş.Abdrahmanowa hem-de Döwlet ministri — «Türkmengaz» döwlet konserniniň başlygy B.Amanowa berk käýinç yglan etdi. Degişli resminamalara döwlet...