Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

  • 06.11.2021 08:44
  • 3134
Gyrgyzystan türkmen elektrik energiýasyna we tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

5-nji noýabrda Bişkek şäherine iş saparynyň dowamynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Çary Gylyjow Gyrgyz Respublikasynyň Premýer-ministri Akylbek Žaparow bilen duşuşdy. Duşuşyk «Ýewropa Bileleşigi — Merkezi Aziýa» birinji Ykdysady forumynyň çäklerinde guraldy.

Premýer-ministr Akylbek Žaparow Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasynyň Merkezi Aziýadaky möhüm ykdysad hyzmatdaşydygyny belläp, Gyrgyzystana türkmen elektrik energiýasyny hem-de tebigy gazyny ugratmagyň zerurlygyny nygtady. Ol gepleşikleriň dowamynda gyrgyz tarapynyň türkmenistanly maýadarlar üçin hemişe açykdygyny we özara söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar türkmen-gyrgyz gaznasyny döretmek, ulag-logistika, medeni-ynsanperwer ulgamlarda özara hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Türkmen tarapynyň wekili, öz gezeginde, Gyrgyz Respublikasynyň Prezidenti Sadyr Žaparowyň şu ýylyň iýunynda Türkmenistana saparynyň özara hyzmatdaşlyga täze itergi berendigini nygtap, iki ýurduň haryt dolanyşygynyň depginini has-da artdyrmagyň zerurdygyna ünsi çekdi.


29.11.2022 14:07
7079

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9895

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5686

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5210

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...