R.Meredow we Eýranyň nebit ministri energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

  • 27.10.2021 09:23
  • 4198
R.Meredow we Eýranyň nebit ministri energetika hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy

26-njy oktýabrda EYR-na saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owji bilen duşuşygy geçirildi. Bu barada mfa.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Işjeň gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistanyň hem-de Eýranyň energetika ulgamynda ägirt uly mümkinçilikleriniň bardygyny nygtamak bilen, taraplaryň bu ugurdaky ähmiýetli başlangyçlarynyň sebit hem-de halkara düzümleriň çäklerinde yzygiderli goldanylýandygyna kanagatlanma bildirdiler.

Şeýle-de gepleşikleriň dowamynda ýurtlaryň energetika ulgamyndaky özara hereketleriniň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.


29.11.2022 14:07
7035

Ýylyň başyndan bäri Türkmenistan Hytaýa 40 mlrd kub metrden gowrak gaz iberdi

PipeChina West Pipeline kompaniýasynyň habar bermegine görä, 2022-nji ýylyň başyndan bäri Türkmenistan — Hytaý gaz geçirijisi boýunça Hytaýa 40 milliard kub metrden gowrak türkmen tebigy gazy eksport edildi. Bellenilişi...

21.11.2022 16:48
9895

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji gazyny ibermekde liderligi saklap galýar

Şu ýylyň 10 aýynda Türkmenistan Hytaýa tebigy gazyň eksportyny 53% artdyrdy diýip, TASS agentligi HHR-iň Baş gümrük gullugyna salgylanyp habar berýär. Türkmen gazynyň HHR-e ibermeleriniň baha möçberi 2022-nji ýylyň...

19.11.2022 08:31
5683

Ýakynda «Galkynyş» käninde täze gaz guýulary işe giriziler

2021-nji ýylyň ýylyň awgustynda «Galkynyş» gaz käninde adaty gaz guýularyndan aýratyn çylşyrymlylygy bilen tapawutlanýan täze guýularyň gurluşygyna badalga berlipdi. Häzirki wagtda meýilleşdirilen işleri bellenen...

17.11.2022 08:08
5210

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...