«Tatneft» Türkmenistanda nebitiň çykarylyşyny artdyrmak üçin täze taslamalary hödürledi

  • 28.10.2021 12:59
  • 3489
«Tatneft» Türkmenistanda nebitiň çykarylyşyny artdyrmak üçin täze taslamalary hödürledi

27-nji oktýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlarynyň, nebitgaz toplumynyň ýolbaşçylarynyň hem-de “Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2021” atly XXVI halkara maslahata gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň wekilleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň çäklerinde ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumyny ösdürmegi, onuň dünýäniň energetika bazarlarynda eýeleýän ornuny pugtalandyrmagy ugur edinýän bilelikdäki taslamanyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi.

“Türkmennebit” döwlet konserniniň başlygy G.Baýgeldiýew alnyp barylýan işler barada hasabat berdi, şeýle hem slaýdlar arkaly Balkan welaýatynda ýerleşen Goturdepe we Altyguýy ýataklaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça görülýän çäreler barada maglumatlary getirdi.

Döwlet konserniniň ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen bilelikde taýýarlanan teklibi hödürledi. Hususan-da, hereket edýän şertnamanyň çäklerinde işlemän duran hem-de ýapylmagy göz öňünde tutulan guýularyň azyndan 300-sini abatlamak we ulanmaga bermek barada Goşmaça ylalaşygy baglaşmagyň göz öňünde tutulýandygy habar berildi.

Soňra Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Gurbanguly Berdimuhamedowa “Türkmennebit” döwlet konserni bilen baglaşylan şertnamalara laýyklykda, günbatar Türkmenistanyň käbir ýataklarynda ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Işewür Türkmenistanyň energetika strategiýasyny amala aşyrmaga gönükdirilen birnäçe anyk tekliplerini hödürledi.

Türkmen Lideri “Türkmennebit” döwlet konserni bilen “Tatneft” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň arasynda baglaşylan şertnamalaryň esasynda “Goturdepe” känindäki guýularyň nebit berijiligini ýokarlandyrmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek babatda işleriň oňyn netijeleriň alynmagyna gönükdirilmelidigini nygtady.


17.11.2022 08:08
5210

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň nebit ministrini kabul etdi

16-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň nebit ministri Jawad Owjini kabul etdi. Netijeli geçen duşuşykda taraplar iki ýurduň milli ykdysadyýetleri üçin strategik häsiýete eýe...

12.11.2022 08:25
5961

Oktýabrda dünýäde nebitgaz buraw desgalarynyň sany yzygider alty aýlap köpeldi

Oktýabr aýynda dünýäde işledilýän nebit-gaz buraw desgalarynyň sany alty aýyň jemi boýunça yzygider köpeldi we 2020-nji ýylyň martyndan bäri — iki ýyldanam gowrak wagtyň içinde aňrybaş mukdara ýetdi. Muňa Amerikanyň...

04.11.2022 12:23
2669

Saudi Aramco-nyň çärýek girdejisi 39% ýokarlandy

Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet kompaniýasynyň III çärýekde arassa girdejisi 42,4 mlrd dollar boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan ($30,4 mlrd) 39,5% köpdür. Bu barada kompaniýa salgylanyp, interfax.ru habar...

03.11.2022 13:37
6927

Türkmenistanyň wekiliýeti Abu-Dabidäki iri nebit forumyna gatnaşdy

31-nji oktýabr — 3-nji noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi şäherinde «ADIPEC» halkara nebit maslahaty we sergisi guraldy. Bu çärä Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň nebitgaz toplumyna...