16335

Türkmen gurluşykçylary Wýetnama iş saparyna iberiler

4-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna amala aşyran iş saparynyň çäklerinde degişli ýolbaşçylar bilen türkmen gurluşykçylaryny hünär taýdan...

13814

Şu ýyl Türkmenistanda täze desgalaryň 52-si açylar

Türkmenistanda şu ýyl önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň 52-sini işe girizmek meýilleşdirilýär. Ýanwar — aprel aýlarynda düýpli maýa goýumlary özleşdirmäge bölünip berlen serişdeleriň 59 göterimi durmuş...

32616

Hytaýda bir günde 10 gatly ýaşaýyş jaýy guruldy

Hytaýly gurluşyk kompaniýalarynyň biri bary-ýogy 28 sagat 45 minudyň dowamynda gurlup gutarylan 10 gatly ýaşaýyş jaýynyň gurluşygynyň wideosyny görkezdi. Bu barada New Atlas habar berdi. Habarda ýaşaýyş jaýynyň...

25108

Çägeden nädip jaý gurmaly?

Dünýäde çölleşme hadysasyna gözegçilik edilýär — tokaýlaryň çapylmagy, öri meýdanlarda sürüleriň bakylmagy we gurluşyklar topragy çäge bilen tozanyň ekin bitmeýän garyşmasy bolmagyna getirýär. Birleşen Arap Emirlikleri...

  • «
  • »