Aşgabatda Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda işewürlik maksatly 8 sany bina açyldy

  • 27.05.2024 13:31
  • 14001
Aşgabatda Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda işewürlik maksatly 8 sany bina açyldy

Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Hoja Ahmet Ýasawy köçesiniň ugrunda “Garagum” myhmanhanasyna golaý çäkde işewürlik maksatly binalaryň birbada 8-si açylyp ulanmaga berildi.

Desgalaryň birmeňzeş nusgadaky taslamalary bitewi binagärlik sazlaşygyny emele getirýär.
Täze açylan desgalara döwre mahsus atlar dakylypdyr. Olar “Nur bina gurluşyk”, “Bina nury”, “Ýakymly kümüş suwy”, “Türkmen bina gurluşyk”, “Ylham senagat”, “Nurly meýdan”, “Bagtyýar gurluşyk” binalarydyr. Desgalaryň birinji gaty söwda we hyzmat ulgamynda iş alyp barýan telekeçileriň garamagyna berlip, olarda dükanlar, hyzmat ediş bölümleri, garbanyşhanalar ýerleşýär. Bu ýerde garyşyk we belli bir ugra ýöriteleşen harytlaryň söwdasyny etmek, ilata hödürlenilýän dürli durmuş hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin ähli şertler göz öňünde tutulypdyr. Binalaryň ýokarky gatlary telekeçiler üçin edara ediş ýerleri hökmünde ulanylar. Iş otaglarynda häzirki zaman tehnologik enjamlary ornaşdyrylyp, işewürlik duşuşyklaryny we dürli çäreleri geçirmek üçin-de ähli şertler döredilipdir.


düýn 18:21
4569

Daşoguz we Balkan welaýatlarynda galla oragyna girişildi

14-nji iýunda Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň ekerançylary galla oragyna girişdiler. Şu ýyl türkmen gallaçylarynyň öňünde güýzlük bugdaý üçin bölünip berlen jemi 690 müň gektar meýdandan 1 million 400 müň tonna...

düýn 17:21
8370

Mejlis Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň taslamasyny işläp taýýarlaýar

14-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa ýurdumyzyň kanunçylyk binýadyny pugtalandyrmak boýunça alnyp barylýan işler barada maglumat berdi. D.Gulmanowa “Magtymguly Pyragynyň...

düýn 17:17
9165

Serdar Berdimuhamedow «Türkmenstandartlary» gullugynyň işini yzygiderli kämilleşdirmegiň möhümdigini nygtady

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer H.Geldimyradow standartlaşdyrmak we metrologiýa ulgamyndaky işleri döwrüň talabyna laýyk getirmek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi....

düýn 16:42
3620

Türkmenistan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn alar

Prezident Serdar Berdimuhamedow anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň karbamid öndürýän zawodlarynyň önümçiligi üçin zerur bolan karbamidli formaldegid konsentratyny satyn almak...