Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açylyp ulanmaga berildi

  • 06.06.2024 11:48
  • 7975
Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açylyp ulanmaga berildi

5-nji iýunda Daşoguz şäherinde täze 4 gatly, ähli amatly şertler göz öňünde tutulan ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açylyp ulanmaga berildi.

Täze dört gatly jaýlaryň dördüsi umumylykda 80 öýli bolup, olar welaýat merkeziniň S.Türkmenbaşy şaýolunyň we Alp Arslan köçesiniň kesişýän künjeginde bina edildi. Olaryň gurluşygy Daşoguz şäher häkimliginiň buýurmasy boýunça “Derkar” hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri tarapyndan amala aşyryldy. Giň öýlerde balkonlar hem bolup, beýleki kömekçi otaglar göz öňünde tutulypdyr. Jaýlaryň ýerzemin gatlarynyň dükanlara bölünip berilmegi ýaşaýjylar üçin goşmaça ýeňillikleri döredýär.
Dört gatly jaýlaryň ýene dördüsiniň her birinde 16 öý bolup, olar ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkeziniň Gülüstan şäherçesinde gurlup ulanmaga berildi. Desgalaryň buýrujysy hökmünde şäher häkimligi, potratçysy bolup Daşoguz “Demirbetonönümleri” kärhanasy çykyş etdi. Kömekçi potratçy hökmünde bolsa “Ak bagt” we “Nurly badalga” ýerli hususy kärhanalary çekildi. Täze gurlan binalar Daşoguz şäherinden Görogly etrabyna uzaýan awtomobil ýolunyň ugrunda ýerleşýär. Her biri üç we dört otagdan ybarat ýokary amatlykly öýlerde ýaşamak üçin ähli oňaýly şertler döredilipdir. Täze jaýlar şäheriň binagärlik keşbi bilen sazlaşykly utgaşýar. Olaryň gurluşygynda ýokary hilli, häzirki zaman gurluşyk we timarlaýyş serişdeleri peýdalanyldy. Jaýlaryň töwerekleri abadanlaşdyryldy, ekologik talaplar göz öňünde tutulyp, ýaşyl zolaklar emele getirildi.


düýn 14:40
3203

Pakistanyň senagat ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistana geler

24-26-njy iýunda Pakistan Yslam Respublikasynyň senagat we önümçilik boýunça federal ministri Rana Tanwir Husseiniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenistanda saparda bolar. Saparyň barşynda iki ýurduň arasyndaky...

22.06.2024 19:57
3334

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

22.06.2024 19:44
5693

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

22.06.2024 19:36
9905

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...