Türkmen we daşary ýurt binagärleri şäher gurluşygynyň innowasiýalaryny maslahatlaşdylar

  • 06.06.2024 13:42
  • 7093
Türkmen we daşary ýurt binagärleri şäher gurluşygynyň innowasiýalaryny maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde «Binagärlik gurluşykda döredilen sungatdyr» atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Ony Bilim ministrligi Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty bilen bilelikde gurady.

Utgaşykly görnüşde geçirilen maslahata gatnaşmaga Azerbaýjanyň, Belarusuň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Gazagystanyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Gyrgyzystanyň, Malaýziýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýäniň we beýleki döwletleriň ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ýolbaşçylarydyr professorlary, halkara guramalaryň, ýurdumyzda işleýän belli gurluşyk kompaniýalarynyň wekilleri çagyryldy.
Umumy mejlisiň açylyş dabarasynyň öň ýanynda oňa gatnaşyjylar esasy görkezme gymmatlyklary gyzykly binagärlik taslamalaryndan we çyzgylardan ybarat bolan sergi bilen tanyşdylar.
Maslahata gatnaşyjylar ýurdumyzda gurlup ulanmaga berilýän desgalaryň binagärlik we dizaýn çözgütlerine aýratyn üns çekdiler.
Forumyň köp sanly wekilleriniň pikiriçe, kanun esasynda döwlet ähmiýetli şäher diýen aýratyn hukuk derejesi berlen Arkadag şäheri dünýäniň şähergurluşyk taslamalarynyň hatarynda üýtgeşik täzelik boldy. Bu ýerde ýokary halkara, şol sanda daşky gurşawy goramagyň ölçeglerine laýyk gelýän toplumlaýyn desgalar ýaşaýjylary oňaýly şertlerdir amatlyklar bilen üpjün edýär.
Maslahata gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar çykyşlarynda öz halklarynyň binagärlik sungatynyň däp-dessurlary we aýratynlyklary, dünýä döwletlerinde işjeň ornaşdyrylýan häzirki zaman şäher gurluşygynyň innowasiýalary, täzeçil tehnologik işläp taýýarlamalary barada gürrüň berdiler. Amatly şäher gurşawyny, tebigat gözelligi bilen utgaşýan dizaýny kemala getirmek hem-de binagärlik-gurluşyk biliminiň netijeliligini artdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak ugurlary bilen baglanyşykly bolan maslahatlaşmalaryň dowamynda orta atylan meseleler uly gyzyklanma eýe boldy.
Forumyň çäklerinde binagärlik sungatynyň ösüşiniň geljekki ýollary, täzeçil ugurlary boýunça netijeli pikir alyşmalara orun berildi. Maslahatyň işi dört bölümçede dowam etdi. “Binagärlik innowasiýalary, döwrebap materiallar we tehnologiýalar”, “Binagärlik-gurluşyk biliminiň ösüşiniň mümkinçilikleri”, “Taryhy-medeni mirasyň asyl nusgasyny gorap saklamak”, “Şäherleriň durnukly ösüşiniň meseleleri” diýlip atlandyrylan bölümçelerde olaryň her biriniň mazmunlaýyn aýratynlyklaryna üns çekildi. Foruma gatnaşyjylaryň çykyşlary we ylmy makalalary ýörite ýygynda girizilip, çap edildi.
Daşary ýurtly myhmanlar üçin Aşgabat we Arkadag şäherleriniň gözel ýerlerine, täze gurulýan desgalara tanyşdyryş gezelençleri guraldy.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
7217

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6021

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...