19652

Wladimir Putin Gurbanguly Berdimuhamedowy orden bilen sylaglady

3-nji noýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowy IV derejeli «Watanyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin» diýen ordeni...

27317

Gurbanguly Berdimuhamedow Moskwa bardy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň paýtagty Moskwa bardy. Russiýanyň habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, dostlukly sapar 3 günläp...

23627

Serdar Berdimuhamedow GDA-nyň resmi däl sammitine gatnaşdy

Russiýa Federasiýasynyň Sankt-Peterburg şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna girýän döwletleriň Baştutanlarynyň resmi däl duşuşygy geçirildi. Bu barada Russiýanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär...

26054

Serdar Berdimuhamedow Putini 70 ýaş ýubileýi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine 70 ýaş ýubileýi mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. “Siziň durmuşyňyzyň şeýle ýatdan çykmajak gününde Türkmenistan bilen...

7562

Russiýanyň «Ural» tans topary Aşgabatda konsert berdi

25-nji sentýabrda Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 31 ýyllygy mynasybetli Russiýa Federasiýasynyň Çelýabinsk döwlet filarmoniýasynyň «Ural» tans toparynyň...

9807

«Türkmengaz» DK Russiýadan turba önümlerini satyn alar

«Türkmengaz» döwlet konserni dürli görnüşli turba önümlerini satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň «Трубная металлургичeская компания» jemagat paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşar. Munuň üçin ygtyýar...