«Türkmenhowaýollary» Kazandan Aşgabada uçuşlarynyň tertibini üýtgetdi

  • 07.08.2023 13:05
  • 30905
«Türkmenhowaýollary» Kazandan Aşgabada uçuşlarynyň tertibini üýtgetdi

Aşgabat — Moskwa — Aşgabat ugry boýunça uçuşlaryň wagtlaýyn togtadylmagy bilen baglylykda, «Türkmenistan» awiakompaniýasy 8-nji awgustdan 28-nji awgust aralygynda Kazandan Aşgabada uçuşlarynyň tertibine üýtgeşmeleri girizdi. Bu barada «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky Baş agentliginiň saýtynda habar berilýär.

Uçuşlaryň tertibiniň üýtgemegi bilen, awiakompaniýanyň Moskwadan uçuşlarynyň ählisi Kazanyň Halkara howa menziline geçirilýär. Eýýäm elinde Moskwadan uçuş üçin bileti bar ýolagçylara olary gaýtadan resmileşdirmek hökman däl — bu biletler şol senelerde Kazandan uçmak üçin hem hereket edýändir.

Kazandan Aşgabada uçuşlaryň täze tertibi:

  • — sişenbe günleri uçuş 22:45, gonuş 03:55 (ertesi gün)
  • — çarşenbe günleri uçuş 22:20, gonuş 03:30 (ertesi gün)
  • — anna günleri uçuş 08:35, gonuş 13:45
  • — şenbe günleri uçuş 17:10, gonuş 22:20

Sagatlar her şäher üçin ýerli wagt görkezilendir.
8-nji awgustdan ýolagçylary Domodedowo howa menzilinden Kazana eltip bermek hyzmaty hem ýatyrylýar. Ýolagçylar Kazanyň howa menziline özbaşdak barmaly bolar.


02.12.2023 22:07
4334

Şuşada türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygy boýunça halkara maslahat geçirilýär

Şuşada «Türki dünýäsiniň medeni syýahatçylygynyň geljegi» atly halkara ylmy maslahat geçirilýär. Report agentliginiň habar berşi ýaly, Azerbaýjanyň Döwlet syýahatçylyk agentligi we Türki Döwletleriň Guramasy (TDG)...

25.11.2023 05:58
10291

Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlarynyň goragyna 15 müň harby gullukçy çekiler

Fransiýanyň Ýaragly güýçleriniň 15 müň töweregi harby gullukçysy 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlary wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek işine gatnaşar. Bu barada paýtagtda howpsuzlyga jogapkär general...

25.11.2023 05:50
2379

Türkmenistan ilçisi Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň prezidenti bilen duşuşdy

24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Ýaponiýadaky ilçisi A.Baýramow Ýaponiýanyň Syýahatçylyk agentlikleriniň assosiasiýasynyň (JATA) prezidenti Kuniharu Ebina bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda taraplar türkmen...

23.11.2023 10:35
13925

Orta hünär okuw mekdebi syýahatçylykda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi syýahatçylyk pudagynda «Gid-terjimeçi» hünäri boýunça gysga möhletleýin okuwlara çagyrýar. Türkmenistanda ýokary netijeli we bäsdeşlige ukyply syýahatçylyk...