Türkmenistanyň ýük uçary RF-niň Primorskiý kraý sebitine ynsanperwer ýüki ýetirdi

  • 25.08.2023 17:26
  • 27920
Türkmenistanyň ýük uçary RF-niň Primorskiý kraý sebitine ynsanperwer ýüki ýetirdi

40 tonna golaý ynsanperwer ýük ýüklenen Türkmenistanyň IL-76 ýük uçary Primorskiý kraý sebitiniň howa menziline bardy. Howa menzilinde ýük uçaryny birinji wise-gubernator, sebitiň Hökümetiniň ýolbaşçysy Wera Şerbina garşy aldy diýip, sebit Ministrler Kabinetiniň metbugat gullugy habar berýär.

Türkmen ýük uçary sebitde tebigy hadysalardan ejir çekenlere egin-şeikleri, çaga iýmitini, ýassykdyr örtgüleri ýetirdi.

«Hut öz adymdan hem-de tutuş sebitiň adyndan türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa çuňňur sagbolsun aýdýaryn. Iberilen bu ýük bize diýseň wajyp. Bu ýükde çaga egin-eşikleri we iýmiti, ýassykdyr ýorganlar bar» diýip Şerbina belledi.

Şerbinanyň habar bermegine görä, tebigy tuoan sebäpli 72 sany ilatly nokada zyýan ýetdi. Bäş müň töweregi öý hojalyklaryny suw aldy. Häzirki wagtda sebite halkara ynsanperwer ýükleri gelip gowuşýar, Russiýanyň ähli künjeginden hem ýükleriň yzy üzülenok.


şu gün 00:33
5120

Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa saparynyň öňüsyrasynda iş maslahatyny geçirdi

28-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Maslahat köşgünde Türkmenistanyň wekiliýetiniň...

düýn 21:44
15608

Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa ugrady

Şu gün, 28-nji sentýabrda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iş sapary bilen Germaniýa Federatiw Respublikasyna ugrady. Ugramazdan öň, Halk Maslahatynyň...

düýn 07:48
7069

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahatynyň geçjek senesi yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýedinji çagyrylyşynyň üçünji maslahaty 2023-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Mejlisiniň jaýynda geçirilýär. Bu barada resmi metbugatda habar berildi. Deputatlary...

düýn 07:46
22892

Harby gullukçylara we işgärleriň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy

Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralarynyň harby gullukçylarynyň, işgärleriniň bir toparyna harby we ýörite atlar dakyldy hem-de hünär derejeleri berildi. Degişli Permana Serdar Berdimuhamedow gol çekdi...