Russiýanyň häzirki zaman taryhynda ilkinji Aý missiýasy şowsuz boldy. Megerem, “Luna-25” Aýyň üstüne gaçdy

  • 21.08.2023 15:55
  • 21018
Russiýanyň häzirki zaman taryhynda ilkinji Aý missiýasy şowsuz boldy. Megerem, “Luna-25” Aýyň üstüne gaçdy

"Luna-25" planetaara awtomatiki stansiýasy Aýyň üstüne gaçmak bilen "ýitirim boldy". Bu barada 20-nji awgustda Roskosmosda habar berildi.

Döwlet korporasiýasy 19-njy awgustda deslapky orbita geçiş döwründe “adatdan daşary ýagdaýyň” bolandygyny aýtdy. Ertesi gün Roskosmos apparat bilen aragatnaşygyň ýitendigini habar berdi. Korporasiýanyň hünärmenleri stansiýany tapyp we onuň bilen aragatnaşygy ýola goýup bilmediler. Hünärmenler enjam "hasaba alynmadyk orbita" girip, Ýeriň tebigy hemrasynyň üstünde heläkçilige uçrandyr diýip çaklaýarlar.
“Luna-25” -iň uçurylmagy häzirki Russiýanyň taryhynda ilkinji Aý missiýasy boldy. Stansiýa 11-nji awgustda Amur oblastyndaky Wostoçnyý kosmodromyndan badalga berildi. Ol 21-nji awgustda Aýyň üstüne gonmalydy. Öňki stansiýa “Luna-24” 1976-njy ýylda Sowet Soýuzy tarapyndan goýberilipdi. Rus enjamy Aýa ýumşak gonmalydy, soňra hemranyň günorta polýara golaý sebitinde gözleg geçirmelidi, şol sanda suw çeşmelerini gözlemelidi.
Missiýa wagtynda stansiýa birnäçe suraty, şol sanda Aýyň aňry ýüzündäki Zeeman günorta polýar krateriniň suratyny we ylmy maglumatlary ibermäge ýetişdi. Hususan-da, “Luna-25”-iň gurallary mikrometeoritiň Aýa urlan pursadyny ýazga etdiler.
Missiýa şowly bolan ýagdaýynda “Luna 25” Hindistanyň “Çandraýan 3” missiýasyndan öňürdip, Aýyň günorta polýusynda ilkinji stansiýa bolmalydy. Hindistan 14-nji iýulda üçünji kosmos gämisini uçurdy. Missiýanyň bir bölegi hökmünde, ol Ýeriň hemrasynyň günorta polýusyny hem öwrenmeli. 19-njy awgustda Hindi kosmos gözleg guramasy (ISRO) “Çandraýan-3”-iň “Wikram” atly gonuş modulynyň Aýyň orbitasynda pessaýlamak üçin iň soňky çäräni tamamlandygyny we gonmaga taýynlyk görendigini habar berdi. Bu 23-nji awgustda amala aşar diýip garaşylýar. Üstünlikli bolsa, Hindistan SSSR-den, ABŞ-dan we Hytaýdan soň Aýda kosmos gämisini gonduran dördünji ýurt bolar.


26.09.2023 12:01
18518

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...

16.09.2023 09:40
31756

Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko nobatdaky gezek kosmosa uçdy. Ol rekord goýup biler

Anna güni Baýkonur kosmodromyndan uçurylan «Soýuz MS-24» kosmos gämisi Halkara kosmos stansiýasynyň rus böleginiň modulyna birikdi. Muny Roskosmosyň ýaýlymda berdi. Kosmos gämisi arkaly stansiýa Türkmenistanyň...

09.09.2023 16:04
12692

Güne tarap ugran Aditya-L1 hindi stansiýasy Ýeriň fonunda selfi düşdi

Güni öwrenmek üçin 2-nji sentýabrda uçurylan Aditya-L1 hindi stansiýasy uzak möhletli ýörişe ugramazdan ozal Ýeriň pes orbitasynda enjamlary synagdan geçirýär. Zond, takmynan, dört aýyň içinde Ýer bilen Günüň arasyndaky...

07.09.2023 20:00
5621

Ýaponiýa Aýa ilkinji gonuş modulyny uçurdy

SLIM diýlip atlandyrylýan, Ýaponiýanyň ilkinji Aýa gonuş modully H2A raketa göterijisi Kagosima prefekturasynyň günorta-günbataryndaky Tanegasima kosmos merkezinden bat aldy. Uçuryş Ýaponiýanyň aerokosmiki gözlegler...