1-nji sentýabrdan Russiýada okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň arzalary kabul edilip başlanar

  • 30.08.2023 17:12
  • 33264
1-nji sentýabrdan Russiýada okamak isleýän Türkmenistanyň raýatlarynyň arzalary kabul edilip başlanar

1-nji sentýabrda Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň 2024-2025-nji okuw ýyly üçin kwotasynyň çäginde Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerine okuwa girmek isleýän daşary ýurtlulardan, şol sanda türkmen raýatlaryndan arzalary kabul etmeklik başlanýar. Bu barada ORIENT «Русский дом в Ашхабаде» Telegram-kanalyna salgylanyp habar berýär.

Hasaba alyş maglumat ulgamyna giriş şu salgy arkaly amala aşyrylýar.
Daşary ýurt pasportynyň skanirlenen nusgasyny, bilim hakyndaky resminamanyň nusgasyny goşup, surat ýelmenen we doldurylan sowalnamany, elektron arzany “RZU-wa (Russiýanyň döwlet edarasyna, ýagny Rossotrudniçestwa) barlamak üçin” ýagdaýyna geçirmek bilen, portal arkaly ibermeli.
Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň birinji sekretary Ýuliýa Zaýsewanyň habar bermegine görä, kwota ýerleriniň sany we kabul edişligiň meýilnamasy 15-nji sentýabrda kesgitlener.
Ýurtlarda dalaşgärleriň seçip alnyşyna degişli sowallar bilen Rossotrudniçestwanyň daşary ýurtlardaky wekilhanalaryna ýa-da Russiýa Federasiýasynyň diplomatik wekilhanalaryna ýüz tutup bilersiňiz.
Goşmaça sowallar 2024/2025 okuw ýylynda Russiýada bilim almak meseleleri boýunça bilim, ylym we medeniýet bölüminiň tkm2024@mail.ru ýa-da telegram kanalyna poçta iberilip bilner.
Mundan başga-da, sentýabryň ortalaryndan başlap Aşgabatdaky Rus öýünde dalaşgärler üçin duşuşyklar geçiriler we şol döwürde Russiýada okamagyň mümkinçilikleri, okuwa girmegiň şertleri bilen tanşarlar we sowallaryna jogap alyp bilerler.
Arzalar 1-nji noýabra çenli kabul ediler.
2023-2024-nji okuw ýylynda 250 türkmen raýaty Russiýada mugt bilim almak mümkinçiligini aldy.


düýn 18:27
13139

Türkmen mekdep okuwçylary 2024/25-nji okuw ýyly üçin «FLEX» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

Halkara bilim boýunça Amerikan Geňeşleri 2024/25-nji okuw ýyly üçin “FLEX” maksatnamasy boýunça ýokary synp okuwçylary üçin synaglaryň tertibini yglan etdiler. Bäsleşigiň ýeňijileri geljek okuw ýylynyň dowamynda...

21.09.2023 16:08
11370

Bilim ministrligi we ÝUNISEF Aşgabatda Robot festiwalyny geçirerler

23-24-nji sentýabrda Aşgabatda Büzeýin etrabyndaky 97-nji orta mekdepde Türkmenistanyň Bilim ministrligi BMG-niň Çagalar gaznasy bilen bilelikde türkmen mekdep okuwçylarynyň arasynda bilim beriş robot tehnikasy...

17.09.2023 03:28
42138

Bilim ministrligi Türkiýede bilim alýan türkmenistanlylara bildiriş etdi

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlaryny ykrar etdirmek üçin edilmeli işler barada habar berýär. Muny ORIENT agentligi ýetirýär. Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny...

14.09.2023 06:47
30493

Beýik Britaniýada talyp hakly okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy

Beýik Britaniýada "Chevening" maksatnamasy esasynda magistratura bilim derejesi boýunça okamak isleýän türkmenistanlylaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Ýurduň iň abraýaly ýokary okuw mekdeplerinde talyp...