Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň çagalary üçin ynsanperwer kömegini iberer

  • 24.08.2023 12:58
  • 34938
Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň çagalary üçin ynsanperwer kömegini iberer

Türkmenistan Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň çagalary üçin degişli harytlardan we azyk önümlerinden ybarat bolan ynsanperwerlik kömegini muzdsuz berer.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow degişli Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Dokma senagaty ministrligine hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy bilen hyzmatdaşlykda degişli harytlardan we azyk önümlerinden ybarat bolan ynsanperwerlik kömegini Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitiniň çagalary üçin taýýarlamak hem-de muzdsuz bermek tabşyryldy.
Bellenilişi ýaly, bu resminama türkmen halkynyň gadymdan gelýän hoşniýetli gatnaşyklaryndan we ynsanperwerlik ýörelgelerinden ugur alyp, Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitinde tebigy hadysalaryň bolup geçendigini göz öňünde tutup, bu sebitde ýaşaýan çagalar üçin Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň adyndan 2023-nji ýylyň awgust aýynda ynsanperwerlik kömegini ibermek maksady bilen kabul edildi.
Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň awgust aýynda Russiýa Federasiýasynyň Primorskiý kraý sebitine ynsanperwerlik kömeginiň iberilmegini we gowşurylmagyny guramaçylykly geçirmäge borçly edildi.


şu gün 16:30

Dünýäniň iň beýik binasynyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili şöhlelendirildi

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygy mynasybetli Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde ýerleşýän dünýäniň iň beýik binasy Burj Halifanyň ýüzünde türkmen baýdagynyň şekili şöhlelendirildi. Türkmenistanyň...

şu gün 15:49
8

Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň duşuşygyna gatnaşýar

Berlin şäherinde iş sapary bilen bolýan türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Merkezi Aziýa döwletleriniň wekiliýet Baştutanlarynyň we German ykdysadyýetiniň...

şu gün 14:47
1763

Gurbanguly Berdimuhamedow Berlinde Germaniýanyň we Merkezi Aziýa döwletleriniň Prezidentleri bilen duşuşyk geçirýär

Şu gün, 29-njy sentýabrda Berlin şäherinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Prezidenti Frank-Walter Ştaýnmaýer hem-de Merkezi Aziýa döwletleriniň...

şu gün 14:20
2111

Aşgabatda Halkara ýaşulular güni mynasybetli çäre geçirildi

28-nji sentýabrda, penşenbe güni paýtagtymyzyň «Desterhan» toý mekanynda Halkara ýaşulular gününe bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Ýaşulular üçin dabara Aşgabat şäheriniň Ýaşululary we maýyplygy bolan adamlary...