Saglyk ýagdaýyny toplumlaýyn anyklamak üçin enjam döredildi

  • 22.08.2023 18:02
  • 7125
Saglyk ýagdaýyny toplumlaýyn anyklamak üçin enjam döredildi

Kazanly rus hünärmenleri saglyk ýagdaýyny anyklamak üçin enjam döretdiler. «Ebedilik kapsulasy» diýlip atlandyrylýan kürsi emeli intellekt we VR şlemy bilen bedeniň doly barlagyny geçirip bilýär diýip, lenta.ru habar berýär.

Bu enjamyň ýüregiň, bagryň, böwrekleriň, gan damarlarynyň we nerw ulgamynyň işini seljermäge, şeýle hem gan basyşyny, ýürek urgusyny, gandaky kislorodyň we şekeriň derejesini ölçemäge mümkinçilik berýändigi bellenilýär. Munuň üçin hassanyň kapsula meňzeýän kürsüde oturmagy ýeterlikdir. Neýrotor ulgamy alnan maglumatlara esaslanyp, iki minutda deslapky diagnozy kesgitlär we degişli hünärmene görünmek üçin teklipleri berer.
Enjam deriniň pigmentasiýasy, gözleriň aklary we hatda hassanyň sesi ýaly görkezijilere üns berýär. Şeýlelik bilen, soňky parametr boýunça algoritm ösüp gelýän keseli çaklap bilýär. Mundan başga-da, enjam massaž oturgyjy we kislorod maskasy hökmünde ulanylyp bilner.
Enjam bölek satuwa çykarmak meýilleşdirilmeýär. Enjam saglygy goraýyş ugurly kärhanalara, firmalara ýa-da edaralara satylyp bilner.  Kürsi üçin häzirlikçe üç sany sargyt alyndy (kapsulanyň başlangyç bahasy 12 million rubla deňdir).


düýn 15:21
4599

Alsgeýmer keselini haýallatmak üçin Ýaponiýada ilkinji derman serişdesi tassyklanyldy

Ýaponiýanyň Saglygy goraýyş, zähmet we sosial üpjünçilik ministrligi (MHLW) Alsgeýmer keseliniň Ýaponiýanyň Eisai derman serişdeleri kompaniýasy we ABŞ-nyň Biogen Inc. şereketi tarapyndan işlenip taýýarlanan dermanynyň...

26.09.2023 12:47
12888

BMGÖM Türkmenistana 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany USB enjamlaryny berdi

BMG-niň Ösüş maksatnamasynyň wekilhanasy Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine 4D wizuallaşdyrma mümkinçiligi bolan 20 sany ultrases barlaglary (USB) üçin enjamlary berdi. Ol Bütindünýä...

23.09.2023 08:52
3958

Oktýabrda Türkmenistanda Abu Aly ibn Sina bagyşlanan halkara maslahat geçiriler

2023-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda ýurdumyzda «Gündogaryň meşhur akyldary we lukmany Abu Aly ibn Sinanyň umumadamzat ähmiýetli mirasy» atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahaty geçirmäge görülýän taýýarlyk...

19.09.2023 11:30
23825

Neýroulgam lukmanlaryň 17 gezek şowsuz synanyşygyndan soň oglanjygyň keselini dogry kesgitledi

Emeli intellekti bolan çat-bot dört ýaşyndan bäri dowamly agyrydan ejir çekýän, ýöremekde kynçylyk çekýän we özüne erk edip bilmezden duýgusyny üýtgedýän çaga dogry diagnoz goýmaga kömek etdi. Oglanjygy 17 lukman...