Russiýada 3D çap enjamynda öýleri gurmagyň tehnologiýasy işlenip düzüldi

  • 21.08.2023 08:21
  • 16515
Russiýada 3D çap enjamynda öýleri gurmagyň tehnologiýasy işlenip düzüldi

Ýakyn wagtda ýaşaýyş jaýlaryny hem 3D çap enjamynda çap etmek mümkin bolar. Bu adaty bolmadyk tehnologiýany rus alymlary işläp düzdüler diýip, MIR24 habar berýär.

Jaýlar gatlak-gatlak görnüşinde çap edilýär. Munuň üçin birnäçe adamdan ybarat gurluşykçylar topary gerek däl. Ýekeje 3D çap enjamy bir günüň dowamynda 100 inedördül metr meýdany bolan bir gatly jaýy gurup bilýär.
Rus alymlary şolbada gataýan beton garyndysyny döretdiler. Jaýyň aşaky gatlaklary ýokarky gatlaklaryň agramyna bozulmaýar. Şonuň üçin hem çap işini üznüksiz dowam etmek mümkindir.


düýn 11:59
11314

NASA-da Bennu asteroidinden alnan toprakly konteýneri açdylar

NASA-nyň merkezinde alymlar tas üç ýyl mundan ozal OSIRIS-REx enjamynyň kömegi bilen Bennu asteroidinden alnan topragyň nusgalaryny saklaýan kapsulany açdylar. Kapsula geçen ýekşenbe güni Ýere gondy we ýörite gatnaw...

27.09.2023 18:14
18318

Alymlar emeli tohumlandyrma arkaly ak nosoroglaryň populýasiýasyny gaýtadan dikeltmäge synanyşarlar

Dünýäde nosorog güni bellenilip geçildi. Ol pilden soň gury ýerdäki iň uly süýdemdirijidir. Ululygyna we gorkunç keşbine garamazdan, olaryň käbir görnüşleri ýitip gitmek howpy astyndadyr. Olaryň biri hem demirgazyk...

27.09.2023 08:25
6479

Beýik Britaniýanyň alymlary Leonardo da Winçiniň «agaçlar kanunyny» ret etdiler

Leonardo da Winçi tarapyndan işlenip düzülen «agaçlar kanunynda» islendik beýiklikdäki agajyň ähli şahalarynyň galyňlygynyň jeminiň onuň sütüniniň galyňlygyna deňdigini bellenilýär. Bu düzgün ylymda agaçlaryň 3D...

26.09.2023 12:01
18635

Hindistanyň Aýdaky lunahody aragatnaşygy dikeltmek synanyşyklara hiç hili jogap bermeýär

Hindistanyň «Çandraýan-3» missiýasynyň çäginde awgust aýynda Aýa düşürilen lunahody we gonuş moduly hünärmenleriň olar bilen aragatnaşygy dikeltmek üçin eden synanyşyklaryna heniz jogap bermedi. Bu barada Hindi...