16198

Lukmanlar öýken rak keseliniň seýrek alamatyny anykladylar

Dowamly daban agyrysynyň öýken rak keseliniň ýeke-täk alamatydygyny görkezýän ýagdaý ýüze çykdy. Bu barada Beýik Britaniýanyň Milli lukmançylyk ulgamy (NHS) habar berdi. Muny “Daily Express” neşirine salgylanyp...

9770

BSGG ilkinji gezek kowidden soňky ýagdaýa kesgitleme berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG) öz saýtynda kowidden soňky sindrom diýlip atlandyrylýan ýagdaýa jikme-jik düşündiriş berýän resminamany ýerleşdirdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär. BSGG hünärmenleriň...

3691

Aşgabatda lukman alymlaryň halkara maslahaty geçirilýär

Türkmenistanyň Prezidenti «Lukmançylyk diplomatiýasy — sagdyn dünýäniň binýady» atly lukman alymlaryň halkara maslahatynyň öz işine başlamagy mynasybetli Gutlag hatyny iberdi. Bu halkara forum şu gün — 8-nji oktýabrda...

2898

BSGG-niň wekili Hans Klýuge Türkmenistanda saparda bolýar

7-nji oktýabrda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebitleýin edarasynyň direktory doktor Hans Klýuge bilen duşuşygy geçirildi...

11607

Aşgabatda iki sany täze lukmançylyk edarasy gurlar

Aşgabatda iki sany täze desganyň — birbada 400 adamy kabul etmäge ukyply Halkara sagaldyş-dikeldiş merkeziniň, şeýle hem 250 adamlyk Halkara fiziologiýa ylmy-kliniki merkeziniň gurluşygy başlanar. Taslamany «Gap...

21787

Immuniteti sarymsak we limon bilen güýçlendirip bolarmy?

Allergiýa lukmany Nadežda Loginina sarymsagyň we limonyň kömegi bilen koronawirusyň ýokuşmak howpuny azaltmak we immunitet ulgamyny güýçlendirmek mümkinçiligi hakynda aýtdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi. Hünärmeniň...

6842

Antiseptikler koronawirusa garşy 100% täsirli bolup çykdy

Rus dezinfektolog lukmany we «Dobrolow» kompaniýasynyň hil müdiri Nikolaý Dubinin antiseptikleriň we dezinfeksiýa serişdeleriniň koronawirusa we beýleki ýokançlyklara garşy 100% täsir edýändigini aýtdy. Bu barada...