Aşgabatda «Bitewi saglyk» konsepsiýasy boýunça sebit maslahaty geçirildi

  • 05.07.2022 09:01
  • 8636
Aşgabatda «Bitewi saglyk» konsepsiýasy boýunça sebit maslahaty geçirildi

4-nji iýulda Aşgabatdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynyň mejlisler zalynda Merkezi Aziýada “Bitewi saglyk” konsepsiýasyny ilerletmek boýunça utgaşykly görnüşde ýokary derejeli sebit maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň Ýewropa sebit edarasy bilen bilelikde guran ýöriteleşdirilen forumynyň işine abraýly halkara we sebit guramalarynyň wekilleri, halkara bilermenler hem-de Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Täjigistandan, Özbegistandan hünärmenler gatnaşdylar.

Maslahatyň çäklerinde “Merkezi Aziýada “Bitewi saglyk” maksatnamasyny durmuşa geçirmek üçin milli ileri tutulýan ugurlara düşünmek”, “Merkezi Aziýada bitewi saglyk ugrunda hyzmatdaşlyk: adamyň, haýwanat dünýäsiniň we daşky gurşawyň özara gatnaşygynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin halkara düzümleriň tagallalaryny birleşdirmek” atly mowzuklaýyn mejlisler geçirildi. Olaryň dowamynda ýöriteleşdirilen edaralaryň arasynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak meselelerine garaldy.
Adamlaryň, öý we ýabany haýwanlaryň saglygy bilen daşky gurşawyň, şol sanda giň ekoulgamlaryň ýagdaýynyň arasyndaky berk arabaglanyşyk meselesine aýratyn üns berildi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzda keselleriň öňüni almak we adamlaryň saglygyny goramak maksady bilen, azyk önümleriniň hiline hem-de howpsuzlygyna berk gözegçilik edilýändigi, Diýarymyzyň ähli künjeklerinde ilaty arassa agyz suwy bilen üpjün etmek üçin giň gerimli işleriň geçirilýändigi bellenildi.
Wekiliýetiň agzalary türkmen kärdeşleri bilen Merkezi Aziýada saglygy we abadançylygy goldamak ugrunda 2022 — 2025-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlygyň “Ýol kartasynyň” taslamasy boýunça pikir alyşdylar, bilelikdäki ylalaşyklary durmuşa geçirmegi çaltlandyrmak maksady bilen, ýokary derejedäki duşuşyklary yzygiderli guramak meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Forumda jemleýji resminama kabul edilip, onda ýurtlaryň Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň çäklerinde bilelikdäki tagallalary üçin esasy ugurlar öz beýanyny tapdy.


30.11.2022 15:29
3965

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...

29.11.2022 16:44
7101

BSGG maýmyn mamasynyň täze adynyň mpox boljakdygyny mälim etdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) resminamalarynda maýmyn mamasy indi mpox diýlip atlandyrylar. Ýylyň dowamynda täze at bilen bir hatarda öňki resmi at hem ulanylar diýip, BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasy...

24.11.2022 14:11
39427

Beýniniň işini peseldýän önümler atlandyryldy

Duzlanan hyýardyr pomidory, kakadylan we şöhlat önümlerini iýmit hökmünde ulanmak beýniniň işine ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu barada russiýaly lukman-endokrinolog Ýelena Ýewdokimowanyň berýän gürrüňlerini tengrinews...

17.11.2022 20:31
15785

1,35 milliard ýaş adam nauşnikde gaty sesli aýdym sebäpli eşidiş ukybyny ýitirip biler

Nauşnikde aýdymy gaty sesli diňlemek ýa-da konsertlere ýygy-ýygydan barmak eşidiş ukybynyň ýitmegine sebäp bolup biler. Muny ABŞ-dan, Şwesiýadan we Şweýsariýadan halkara alymlar topary anyklady. Gözleg BMJ Global...