Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabadyň köpugurly hassahanasynda bejergi alýan çagalaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy

  • 10.06.2022 08:05
  • 30408
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabadyň köpugurly hassahanasynda bejergi alýan çagalaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy

9-njy iýunda Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Lebap welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Nobatdaky iş saparynyň dowamynda Gahryman Arkadagymyz welaýatyň merkezindäki köpugurly hassahana baryp, ilatyň, aýratyn-da, çagalaryň saglygynyň berkidilmegi ugrunda alnyp barylýan işler bilen tanyşdy, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyň talyplarydyr mugallymlary bilen duşuşdy, bazarlarda önüm bolçulygynyň döredilişi bilen gyzyklandy hem-de Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat — Farap awtoulag köprüsine baryp gördi.

Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyny esaslandyryjy hajy Arkadagymyz Türkmenabat şäheriniň köpugurly hassahanasyna baryp gördi. Hassahananyň kabul ediş bölüminde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerde işleýän lukmandan bölümlerde işgärleriň netijeli işlemegi we näsaglar üçin döredilen şertler bilen baglanyşykly maglumat aldy, onda bejergi alýan çagalaryň saglyk ýagdaýy barada gyzyklandy.

Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki wagtda ýürek keselleri bölüminde bejergi alýan çagalaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy olaryň ene-atalary bilen söhbetdeşlikde lukmançylyk hyzmatlarynyň derejesi hem-de bejeriş işleriniň netijeleri barada sorady.

Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, çagalaryň saglygyny dikeltmek bilen bagly meseleler hemişe saglygy goraýyş işgärleriniň üns merkezinde bolar, çagalaryň ýakyn wagtda doly sagalmagy üçin olara zerur lukmançylyk hyzmatlary ýerine ýetiriler. Gurbanguly Berdimuhamedow köpugurly hassahanada bejergi alýan körpelere sowgatlary gowşuryp, döwletimiziň geljekde-de hassahanalarda lukmançylyk kömegini alýan çagalaryň saglygy bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegini üns merkezinde saklajakdygyny aýtdy.


22.05.2023 16:00
34313

Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministri Ženewada BSGG-niň baş direktory bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 21-30-njy maýy aralygynda Ženewada geçirilýän Bütündünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 76-njy mejlisine gatnaşmak üçin iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdumyzyň saglygy goraýyş...

11.05.2023 20:10
23861

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligine konteýnerli kislorod öndüriji desgalary gowşurdy

10-njy maýda ÝUNISEF  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine üç sany konteýnerli kislorod öndüriji desgany gowşurdy. Olar Aşgabatdaky Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezinde we Şikesleri...

08.05.2023 17:03
23349

D witaminini ýeterlik derejede kabul etmek bilen adamlar näme gazanýar?

Bilermenler D witamininiň ýetmezçiliginiň durmuş-ykdysady we lukmançylyk ulgamlaryna oňaýsyz täsir edýändigini belleýärler. Bu witaminiň ýetmezçiligine getirýän sebäpleriň arasynda adamyň jyns, ýaş aýratynlyklary...

07.05.2023 23:26
36087

Türkmenistanly lukmanlar bejeriş-maslahat beriş ýardamyny bermek üçin Owganystana iberiler

Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde Türkmenistanyň adyndan ynsanperwer kömegi hökmünde gurlup berlen çaga dogrulýan öýde bejeriş-maslahat beriş ýardamyny bermek maksady bilen, 2023-nji ýylyň maý...