Alymlar koronawirusyň ýüze çykan ojagy barada gürrüň berdiler

  • 28.07.2022 12:26
  • 51043
Alymlar koronawirusyň ýüze çykan ojagy barada gürrüň berdiler

Ölüm howply Covid-19 keseliniň tutaşan ojagy Hytaýyň Uhan şäherindäki deňiz önümleriniň we ýabany haýwanlaryň bazary bolupdyr. Halkara alymlar topary şu netijede saklanýar. Geçirilen iki sany uly barlagyň netijeleri Science žurnalynda çap edildi. 

Hünärmenleriň maglumatlaryna görä, ýokançlyk adamlaryň arasynda wirusyň haýwandan adama iki sany garaşsyz ýagdaýda geçmegi netijesinde ýaýrapdyr.   
Haýwanlaryň ýokanç geçirýän görnüşlerine ýarganatlar, tilkiler we  bazarda satylýan beýleki janly süýdemdiriji haýwanlar degişlidir.
Şeýle-de, alymlar Uhanda Covid-19 bilen keselläp hassahana düşen ýüzlerçe adamlaryň içinden näme üçin diňe 50 töweregi adamyň bazar bilen göni we gytaklaýyn aragatnaşykdakylar bolandygyny düşündirdiler. Alymlaryň pikir edişine görä, adamlaryň köpüsi wirusy beýlekilere ýokuşdyrmak bilen, özleri onuň diňe ýeňil alamatlaryny duýan bolmaly. Agyr ýagdaýlary biri-biri bilen baglanyşdyrmak kyn düşüpdir.
2019-njy ýylda täze görnüşli koronawirusyň ýüze çykmagyna düşünmeklik täze pandemiýalaryň öňüni almakda aýgytly ähmiýete eýedir.
Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň 15-nji iýuldaky maglumatlaryna görä, ýokanjyň örç alan başky pursadyndan bäri 566 million töweregi adama kesel ýokuşdy. Covid-19 bilen kesellän 6 million 400 müň adam bolsa aradan çykdy.


11.11.2022 13:35
4632

BSSG fewraldan bäri kowidden ýogalanlaryň sanynyň 90% azalandygyny habar berdi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baştutany Tedros Adhanom Gebreýesus COVID-19 bilen keselläp ýogalýanlaryň sanynyň fewraldan bäri 90% peselendigini oňyn öňe gidişlik hasaplady diýip, çarşenbe güni...

09.11.2022 15:29
6972

Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

7-nji noýabrda Özbegistanyň we Hytaýyň alymlary koronawirusyň täze ştammlaryna garşy waksinalaryň ikinji nesliniň kliniki synaglaryna girişdiler. Işläp taýýarlaýjylaryň maglumatlaryna görä, ol omikronyň häzirki...

09.11.2022 12:39
7568

Alymlar näsaga ilkinji gezek emeli ýetişdirilen gan öýjüklerini goýberdiler

Birnäçe ylmy guramalaryň alymlary dünýäde ilkinji gezek ganyň - eritrositleriň emeli ýetişdirilen öýjüklerini goýbermek boýunça kliniki barlagy geçirýärler diýip, Kembrij uniwersitetiniň habarynda aýdylýar. "Öýjükler...

05.11.2022 07:53
16082

ÝUNISEF Türkmenistana COVID-19-y anyklamak üçin 250 müň sany ekspress test gowşurdy

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine COVID-19-anyklamak üçin 250 müň sany ekspress testini gowşurdy. Olaryň umumy bahasy 600 müň dollardan geçýär. Bu barada ORIENT guramanyň Türkmenistandaky...