Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

  • 27.07.2022 19:28
  • 40622
Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

Russiýa GDA ýurtlarynyň birnäçesine maýmyn mama keselini ýüze çykarmak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy.

Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň Metbugat gullugyna salgylanyp, Praým agentliginiň habar bermegine görä, «Test-ulgamlary Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasy tarapyndan Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana we Türkmenistana berildi».
Bellenilişi ýaly, testler «Wektor» ylmy merkezi tarapyndan dessin tertipde taýýarlanyldy. Häzir synag işleri Russiýanyň raýatlaryna ýurduň ähli sebitlerinde elýeterlidir.
Iýul aýynyň ahyryna çenli Russiýa testleri, şeýle hem Uganda, Efiopiýa hem-de Kongo Respublikasyna berer diýip, edarada habar berdiler.
Ozal, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Gebreýesus maýmyn mama keseliniň ýaýramagyna saglygy goraýyş ulgamynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý hökmünde baha berdi.
Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň maglumatlaryna görä, adaty mama keseliniň garşysyna ozal alnan sanjymlar maýmyn mama keseliniň agyr geçmeginiň töwekgelçiliklerini peseldýär.


24.11.2023 11:28
9724

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17739

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6213

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11982

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...