Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

  • 27.07.2022 19:28
  • 39809
Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

Russiýa GDA ýurtlarynyň birnäçesine maýmyn mama keselini ýüze çykarmak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy.

Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň Metbugat gullugyna salgylanyp, Praým agentliginiň habar bermegine görä, «Test-ulgamlary Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasy tarapyndan Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana we Türkmenistana berildi».
Bellenilişi ýaly, testler «Wektor» ylmy merkezi tarapyndan dessin tertipde taýýarlanyldy. Häzir synag işleri Russiýanyň raýatlaryna ýurduň ähli sebitlerinde elýeterlidir.
Iýul aýynyň ahyryna çenli Russiýa testleri, şeýle hem Uganda, Efiopiýa hem-de Kongo Respublikasyna berer diýip, edarada habar berdiler.
Ozal, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Gebreýesus maýmyn mama keseliniň ýaýramagyna saglygy goraýyş ulgamynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý hökmünde baha berdi.
Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň maglumatlaryna görä, adaty mama keseliniň garşysyna ozal alnan sanjymlar maýmyn mama keseliniň agyr geçmeginiň töwekgelçiliklerini peseldýär.


30.11.2022 15:29
3963

Gresiýa lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär

Gresiýa ýurda lukmançylyk proseduralaryndan geçmek üçin uçýan adamlar üçin ýörite lukmançylyk wizalaryny girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada Daşary işler ministri Miltiadis Warwisiotis habar berdi diýip, kapital...

29.11.2022 16:44
7101

BSGG maýmyn mamasynyň täze adynyň mpox boljakdygyny mälim etdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) resminamalarynda maýmyn mamasy indi mpox diýlip atlandyrylar. Ýylyň dowamynda täze at bilen bir hatarda öňki resmi at hem ulanylar diýip, BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasy...

24.11.2022 14:11
39417

Beýniniň işini peseldýän önümler atlandyryldy

Duzlanan hyýardyr pomidory, kakadylan we şöhlat önümlerini iýmit hökmünde ulanmak beýniniň işine ýaramaz täsirini ýetirýär. Bu barada russiýaly lukman-endokrinolog Ýelena Ýewdokimowanyň berýän gürrüňlerini tengrinews...

17.11.2022 20:31
15785

1,35 milliard ýaş adam nauşnikde gaty sesli aýdym sebäpli eşidiş ukybyny ýitirip biler

Nauşnikde aýdymy gaty sesli diňlemek ýa-da konsertlere ýygy-ýygydan barmak eşidiş ukybynyň ýitmegine sebäp bolup biler. Muny ABŞ-dan, Şwesiýadan we Şweýsariýadan halkara alymlar topary anyklady. Gözleg BMJ Global...