Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

  • 27.07.2022 19:28
  • 40791
Russiýa Türkmenistana maýmyn mama keselini anyklamak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy

Russiýa GDA ýurtlarynyň birnäçesine maýmyn mama keselini ýüze çykarmak üçin niýetlenen test-ulgamlaryny gowşurdy.

Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň Metbugat gullugyna salgylanyp, Praým agentliginiň habar bermegine görä, «Test-ulgamlary Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasy tarapyndan Ermenistana, Gazagystana, Özbegistana we Türkmenistana berildi».
Bellenilişi ýaly, testler «Wektor» ylmy merkezi tarapyndan dessin tertipde taýýarlanyldy. Häzir synag işleri Russiýanyň raýatlaryna ýurduň ähli sebitlerinde elýeterlidir.
Iýul aýynyň ahyryna çenli Russiýa testleri, şeýle hem Uganda, Efiopiýa hem-de Kongo Respublikasyna berer diýip, edarada habar berdiler.
Ozal, BSGG-niň ýolbaşçysy Tedros Gebreýesus maýmyn mama keseliniň ýaýramagyna saglygy goraýyş ulgamynda halkara ähmiýetli adatdan daşary ýagdaý hökmünde baha berdi.
Russiýanyň sarp edijileriň hukuklaryny goraýan gözegçilik edarasynyň maglumatlaryna görä, adaty mama keseliniň garşysyna ozal alnan sanjymlar maýmyn mama keseliniň agyr geçmeginiň töwekgelçiliklerini peseldýär.


09.06.2024 12:48
12757

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2535

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18118

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6343

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...