Günorta Koreýa sanjym almadyklar üçin ýurda gelende karantini ýatyrar

  • 04.06.2022 19:57
  • 9801
Günorta Koreýa sanjym almadyklar üçin ýurda gelende karantini ýatyrar

Koreýa Respublikasynyň hökümeti indiki hepde koronawirusa garşy sanjym almadyklar ýurda gelende olar üçin bellenen karantini ýatyrar. Bu barada anna güni Koreýa Respublikasynyň premýer-ministri Han Dok Su mälim etdi diýip, TASS-a salgylanýan Trend habar berýär. 

"Biz daşary ýurtdan gelýänler üçin gözegçilik ulgamyny üýtgedýäris. Şu wagta çenli daşary ýurtlardan gelýän adamlar ýedi gün karantinde bolýardylar. 8-nji iýundan başlap, sanjym alnandygyna-alynmandygyna garamazdan, bu talap aradan aýrylar" diýip, "Hangýore" gazeti premýeriň sözlerini getirýär.

Gelýänler entegem serhetde Respublikanyň çägine girmezleriniň üç gün öňüsyrasy tabşyrylan PSR-testiň netijesini görkezmelidirler diýip, ol takyklaýar. Owal Günorta Koreýanyň hökümeti Seul ýa-da BSGG tarapyndan ykrar edilen sanjymlary alanlar üçin karantini ýatyrypdy. 


03.04.2022 16:02
15819

Günorta Koreýa dünýäniň COVID-19-yň endemik boljak ilkinji ýurdy bolup biler

Koreýa Respublikasy dünýäniň COVID-19-yň endemik kesel häsiýetine eýe boljak ilkinji ýurdy bolup biler. Bu barada ýurduň premýer-ministri Kim Bu Gýom aýtdy diýip, TASS habar berýär. “Biz saglygy goraýyş ulgamymyzy...

düýn 11:59
14080

Türkmen lukmanlarynyň Owganysytanda bejeriş-ýardam beriş sapary tamamlandy: sanlar we maglumatlar

Mary welaýat Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkeziniň lukmanlary 2023-nji ýylyň maý aýynyň 15-31-i aralygynda Owganystanyň Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesinde owgan raýatlaryna bejeriş we maslahat beriş...

22.05.2023 16:00
35051

Türkmenistanyň saglygy goraýyş ministri Ženewada BSGG-niň baş direktory bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 21-30-njy maýy aralygynda Ženewada geçirilýän Bütündünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 76-njy mejlisine gatnaşmak üçin iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti ýurdumyzyň saglygy goraýyş...

11.05.2023 20:10
23966

ÝUNISEF Türkmenistanyň Saglygy goraýyş ministrligine konteýnerli kislorod öndüriji desgalary gowşurdy

10-njy maýda ÝUNISEF  Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine üç sany konteýnerli kislorod öndüriji desgany gowşurdy. Olar Aşgabatdaky Ýokanç keselleri bejeriş-öňüni alyş merkezinde we Şikesleri...