Maýmyn mamasy saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý diýlip yglan edildi

  • 24.07.2022 12:30
  • 37831
Maýmyn mamasy saglygy goraýyşda adatdan daşary ýagdaý diýlip yglan edildi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) baş direktory Tedros Adhanom Gebreýesus maýmyn mamasynyň ýaýrawyny saglygy goraýyş pudagynda halkara derejesinde howsala döredýän adatdan daşary ýagdaý diýip yglan etdi. Degişli çözgüdiň kabul edilendigi barada ol brifingde mälim etdi diýip, TASS habar berýär.

“Bizde doly öwrenilmedik täze geçiş usullary arkaly bütin dünýäde çalt ýaýran we halkara lukmançylyk-sanitariýa düzgünleriniň kriteriýalaryna laýyk gelýän kesel ýaýrawy bar. Şol sebäpli men maýmyn mamasynyň global ýaýrawynyň saglygy goraýyş pudagynda halkara derejesinde howsala döredýän adatdan daşary ýagdaýdygy baradaky netijä geldim” – diýip, ol belledi.

Öň, BSGG-niň adatdan daşary komiteti 21-nji iýulda geçirilen ikinji duşuşygynda bu mesele boýunça ylalaşyk gazanyp bilmedi.
Guramanyň maglumatlaryna görä, “häzirki wagtda 75 ýurtda we sebitde 16 müňden gowrak kesel hadysasy we bäş ölüm hadysasy hasaba alyndy”. 

“Maýmyn mamasynyň ýaýramak töwekgelçiligi global derejede we Ýewropadan başga ähli sebitlerde ortaça hasaplanýar. Şeýle-de, halkara derejesinde dowamly ýaýramak töwekgelçiligi bar, muňa garamazdan kesel ýaýrawynyň halkara hereketlerinde päsgelçiliklere getirmek ähtimallygy pes bolmagynda galýar” – diýip, Gebreýesus belledi.

BSGG-niň ýolbaşçysy häzirki wagtda dünýä jemgyýetçiliginiň kesel ýaýrawyny göz astyna almak we wirusyň geçişini saklamak üçin ähli gurallarynyň bardygyny aýtdy. Guramanyň wekilleriniň maglumatlaryna görä, häzire çenli kesel hadysasy ýüze çykarylan ýurtlaryň ýarysyna golaýy sanjymlara elýeterli boldy. 


24.11.2023 11:28
9718

Türkmenistanda plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibi tassyklanyldy

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministri plastiki hirurgiýa ugry boýunça saglygy goraýyş kömegini bermegiň tertibini tassyklady. Bu resminama 2023-nji ýylyň 16-njy noýabrynda Türkmenistanyň Adalat...

20.11.2023 13:50
17735

Ýalňyzlyk = 1 günde 15 çilim. BSGG ýekeligiň çilim barabarlygyny kesgitledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy ýalňyzlygy dünýädäki adamlar üçin saglyga howp hökmünde kesgitledi. BSGG-niň Sosial gatnaşyklar boýunça iş toparynyň egindeş başlygy Çido Mpembanyň sözlerine görä, ýalňyzlygyň...

19.11.2023 20:20
6213

Beýik Britaniýada dünýäde ilkinji gezek gan keseliniň iki görnüşi üçin gen bejergisi tassyklandy

Beýik Britaniýanyň Derman serişdelerine we lukmançylyk maksatly önümlere gözegçilik  müdirligi orak görnüşli öýjükli ganazlygy we beta-talassemiýany bejermekde dünýäde ilkinji gen terapiýasyny tassyklady diýip...

13.11.2023 15:54
11979

Oňurga ýiligine dakylan implant Parkinson keselli adama ýene-de ýöremäge kömek etdi

Şweýsariýaly hünärmenleriň topary agyr Parkinson keseli bolan adamyň oňurga ýiligine çylşyrymly elektrod ulgamyny ornaşdyrdylar. Bu näsagyň ýene-de ýöremegine mümkinçilik berdi. Mark atly 62 ýaşly fransuz 30 ýyl...