Hytaý maýmyn mamasynyň serhetden getirilmeginiň öňüni almak boýunça çäreleri girizýär

  • 25.07.2022 18:52
  • 23157
Hytaý maýmyn mamasynyň serhetden getirilmeginiň öňüni almak boýunça çäreleri girizýär

Hytaý häkimiýetleri maýmyn mamasynyň serhetden geçýän adamlar tarapyndan ýurda getirilmeginiň öňüni almak boýunça çäreleriň girizilýändigi barada mälim etdiler, onuň çäklerinde serhetden geçýän adamlar alamatlar bolan ýagdaýynda bu barada döwlet edaralaryna habar bermeli bolar. Bu barada HHR-iň Baş gümrük edarasy habar berdi diýip, TASS belleýär.

“Bu keseliň alamatlary bolan adamlar serhetden geçenlerinde bu barada Hytaýyň häkimiýetine habar bermelidirler. HHR-iň gümrükhanasynyň epidemiologiki gullugynyň işgärleri kesgitlenen düzgünlere laýyklykda zerur çäreleri görerler we seljermek üçin nusga alarlar” – diýlip, ýaýradylan beýanda aýdylýar.

Resminamada bellenilişi ýaly, Hytaýyň serhedinden geçen ulag serişdesiniň bortunda kesel degen adamyň bardygyna şübhe dörän ýagdaýynda ähli ýolagçylar, olaryň goşlary we ýükleri ýörite barlagdan geçmeli. Täze gözegçilik çäreleri geljek alty aýyň dowamynda hereket eder.

“Şeýle hereketler maýmyn mamasynyň HHR-e ýaýramagyna ýol bermezlik üçin serhetden geçýänleriň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmäge gönükdirilendir” – diýlip, beýanda bellenilýär.


29.11.2022 16:44
7443

BSGG maýmyn mamasynyň täze adynyň mpox boljakdygyny mälim etdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) resminamalarynda maýmyn mamasy indi mpox diýlip atlandyrylar. Ýylyň dowamynda täze at bilen bir hatarda öňki resmi at hem ulanylar diýip, BSGG-niň Ženewadaky ştab-kwartirasy...

09.11.2022 15:29
7159

Özbegistan we Hytaý koronawirusa garşy täze waksinany synag edýär

7-nji noýabrda Özbegistanyň we Hytaýyň alymlary koronawirusyň täze ştammlaryna garşy waksinalaryň ikinji nesliniň kliniki synaglaryna girişdiler. Işläp taýýarlaýjylaryň maglumatlaryna görä, ol omikronyň häzirki...

15.08.2022 11:24
11137

BSGG maýmyn mamasynyň iki görnüşine täze at berdi

Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasy maýmyn mamasy keseline täze at bermek isleýär. Indi wirusyň görnüşleri rim sifrleri bilen aňladylar. Bu barada BSGG-niň resmi saýtyndaky maglumatlardan belli boldy diýip, centralasia...

28.07.2022 12:26
51289

Alymlar koronawirusyň ýüze çykan ojagy barada gürrüň berdiler

Ölüm howply Covid-19 keseliniň tutaşan ojagy Hytaýyň Uhan şäherindäki deňiz önümleriniň we ýabany haýwanlaryň bazary bolupdyr. Halkara alymlar topary şu netijede saklanýar. Geçirilen iki sany uly barlagyň netijeleri...