14883

26-njy martda Türkmenistanda deputatlaryň saýlawlary geçiriler

2023-nji ýylyň 26-njy martynda, ýekşenbe güni Türkmenistanda Mejlisiň ýedinji çagyrylyşynyň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň bäşinji çagyrylyşynyň agzalarynyň, Geňeşleriň dokuzynjy çagyrylyşynyň...

32921

2023-nji ýylyň şygary we nyşany nämäni aňladýar?

Türkmenistanda 2023-nji ýyly «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» diýip atlandyrmak baradaky karar kabul edildi. Geljek ýylyň şygary halkymyzy ähli ulgamlarda ösüşiň täze belentliklerine, üstünliklere tarap...

39565

Türkmenistanda täze kanunlaryň birnäçesi kabul edildi

23-nji iýulda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň ýedinji mejlisi geçirildi. Onda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 16-njy iýulda geçirilen on dokuzynjy maslahatynda kabul edilen Kanunlar...

31158

Mejlis täze kanunlaryň birnäçesiniň taslamalaryny makullady

16-njy iýulda sanly ulgam arkaly Milli Geňeşiň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň on dokuzynjy maslahaty geçirildi. Onda ýurdumyzyň kanunçylyk-hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça toplumlaýyn maksatnama laýyklykda...

10501

16-njy iýulda Mejlisiň nobatdaky maslahaty geçiriler

Şu ýylyň 16-njy iýulynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň altynjy çagyrylyşynyň nobatdaky on dokuzynjy maslahaty geçiriler. Oňa görülýän taýýarlyk barada 13-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň...

25700

Halk Maslahaty täze kanunlaryň birnäçesini tassyklady

7-nji maýda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň altynjy mejlisi geçirildi, onuň dowamynda Milli Geňeşiň Mejlisiniň 4-nji maýda geçirilen on sekizinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...

24304

Halk Maslahaty täze kanunçylyk namalaryny makullady

16-njy aprelde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň birinji çagyrylyşynyň bäşinji mejlisi geçirildi. Onda 2-nji aprelde Milli Geňeşiň Mejlisiniň on ýedinji maslahatynda kabul edilen kanunlar makullanyldy...