Gurbanguly Berdimuhamedow parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirdi

  • 30.10.2022 14:29
  • 14304
Gurbanguly Berdimuhamedow parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek meselelerine bagyşlanan mejlis geçirdi

29-njy oktýabr Halk Maslahatynyň Diwanynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda milli parlamentiň häzirki döwürde ýerine ýetirýän işleriniň netijelerine, ýurdumyzyň daşary syýasatyna we parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek boýunça öňde durýan meselelere bagyşlanan mejlis geçirildi

Mejlise Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň hem-de Mejlisiň ýolbaşçylary we agzalary, şeýle hem mejlise çagyrylan beýleki ýolbaşçylar gatnaşdylar.
Mejlisiň dowamynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow, Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Halkara meseleleri baradaky komitetiniň başlygy çykyş edip, häzirki döwürde milli parlamentiň alyp barýan işiniň hil taýdan täze derejä çykandygyny bellediler. Şunda parlamentara gatnaşyklaryny ösdürmek, kanunçykaryjylyk işini döwrebap derejede kämilleşdirmek we parlament ulgamynda ösen halkara tejribesini öwrenmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär.
Birleşen Milletler Guramasy hem-de onuň ýöriteleşdirilen düzümleri bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmeginiň ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlenendigi bellenilip,  bu ugurda halkara gatnaşyklarynyň we diplomatiýanyň dünýä taryhynda nusgalyk tejribesiniň toplanylandygy nygtaldy.


30.01.2023 16:56
11001

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

30.01.2023 16:43
6865

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...

30.01.2023 14:59
8198

RF-niň Döwlet Dumasy Türkmenistandaky deputat saýlawlaryna synçylaryny iberer

Şu gün, 30-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlaryny ýakynda Türkmenistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna synçy...

30.01.2023 14:22
18768

Wýaçeslaw Wolodin Gülşat Mämmedowany Moskwa gelip görmäge çagyrdy

RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň parlamentara hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy...