Türkmenistan bilen RF Parlamentara topary döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler

  • 01.11.2022 22:33
  • 14178
Türkmenistan bilen RF Parlamentara topary döretmek hakynda Ylalaşyga gol çekdiler

1-nji noýabrda günüň ikinji ýarymynda Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşinde Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň arasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Parlamentara toparyny döretmek hakyndaky Ylalaşyga gol çekmek dabarasy boldy. Bu resminama Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentiniň ýokarky palatasynyň Başlygy gol çekdiler. Bu barada RF-niň Federasiýa Geňeşiniň saýty habar berýär.

 Federasiýa Geňeşiniň Başlygy toparyň milli düzümlerini düzmäge başlamak, birinji mejlisi geçirmegiň möhletleri, onuň barşynda düzgünnamany we toparyň işiniň ýyllyk meýilnamasyny düzmek hakynda tabşyryklary berdi. Matwiýenko Toparyň birinji mejlisini Moskwada we Astrahanda geçirmegi teklip etdi.

Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy hem-de Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň  hormatyna Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenkonyň adyndan resmi agşamlyk nahary berildi. Onda medeniýet we sungat ussatlary çykyş etdiler.


30.01.2023 16:56
11335

Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi

Aşgabada resmi saparynyň çäklerinde RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň öňünde çykyş etdi. Wolodiniň çykyşynda bellemegine görä, parlamentleriň özara gatnaşyklaryny...

30.01.2023 16:43
7043

Wýaçeslaw Wolodin «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdy

Aşgabada resmi sapar bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin hem-de wekiliýetiň agzalary «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda gül goýdular. «Halk hakydasy» ýadygärlikler...

30.01.2023 14:59
8408

RF-niň Döwlet Dumasy Türkmenistandaky deputat saýlawlaryna synçylaryny iberer

Şu gün, 30-njy ýanwarda Aşgabatda geçirilen duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa RF-niň Döwlet Dumasynyň deputatlaryny ýakynda Türkmenistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna synçy...

30.01.2023 14:22
19580

Wýaçeslaw Wolodin Gülşat Mämmedowany Moskwa gelip görmäge çagyrdy

RF-niň Döwlet Dumasynyň Başlygy Wýaçeslaw Wolodin Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda iki ýurduň parlamentara hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy...