Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyny kabul etdi

  • 10.09.2022 11:58
  • 25941
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin 8-9 sentýabrda Daşkende bolan saparynyň dowamynda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Bu barada özbek Lideriniň metbugat gullugy habar berýär.  

Özbegistanyň baştutany pugta doganlyk-dostluga, goňşuçylyga, özara ynanyşmaklyga we strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýeten ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. 
Köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmekde, bilelikdäki taslamalary we medeni-ynsanperwer alyş-çalyş maksatnamalaryny öňe sürmekde milli parlamentleriň ornunyň uludygy nygtaldy.
Parlamentara bileleşigiň agza döwletleriniň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň 14-nji sammiti "Parlament liderligi: durnuklylygy we gülläp ösüşi has netijeli üpjün etmek üçin töwekgelçilikleri öňünden anyklamak" diýen tema bagyşlandy. Foruma BMG, Parlamentara bileleşik, ÝHHG-niň parlament assambleýasy, GDA-nyň Parlamentara Assambleýasy ýaly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem 17 ýurduň parlamentleriniň 120-den gowrak wekili gatnaşdy.  
Parlamentleriň öňünde durýan möhüm wezipeler, şeýle hem pandemiýa bilen bagly ýüze çykan çökgünlikler mahalynda gender deňligini kepillendirmegiň, durnukly ösüşi we abadançylygy üpjün etmegiň, ykdysadyýeti dikeltmekde zenanlaryň mümkinçiliklerini giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa sammitde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde parlament diplomatiýasynyň gurallaryny ulanmaklyga uly ähmiýet berýändigini belledi. Ol Türkmenistanyň Mejlisiniň parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň çäginde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga, Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge taýýardygyny mälim etdi.


şu gün 14:03
6350

Aşgabatda 11-nji dekabrynda «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler

2022-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde «Dialog – parahatçylygyň kepili» atly halkara maslahaty geçiriler.  Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Daşary işler ministrligine degişli...

şu gün 13:48
5186

Dekabrda Awazada Türkmenistanyň, Türkiýäniň we Azerbaýjanyň Liderleriniň gepleşikleri geçiriler

2022-nji ýylyň 13-14-nji dekabrynda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýäniň  döwlet Baştutanynlarynyň üçtaraplaýyn Sammiti geçiriler. Türkmenistanyň Prezidenti döwlet Baştutanlarynyň...

şu gün 10:08
16914

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
9263

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...