Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyny kabul etdi

  • 10.09.2022 11:58
  • 26105
Şawkat Mirziýoýew Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygyny kabul etdi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa dünýä ýurtlarynyň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň sammitine gatnaşmak üçin 8-9 sentýabrda Daşkende bolan saparynyň dowamynda Özbegistanyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Bu barada özbek Lideriniň metbugat gullugy habar berýär.  

Özbegistanyň baştutany pugta doganlyk-dostluga, goňşuçylyga, özara ynanyşmaklyga we strategik hyzmatdaşlyga esaslanýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýeten ýokary derejesini kanagatlanma bilen belledi. 
Köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmekde, bilelikdäki taslamalary we medeni-ynsanperwer alyş-çalyş maksatnamalaryny öňe sürmekde milli parlamentleriň ornunyň uludygy nygtaldy.
Parlamentara bileleşigiň agza döwletleriniň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň 14-nji sammiti "Parlament liderligi: durnuklylygy we gülläp ösüşi has netijeli üpjün etmek üçin töwekgelçilikleri öňünden anyklamak" diýen tema bagyşlandy. Foruma BMG, Parlamentara bileleşik, ÝHHG-niň parlament assambleýasy, GDA-nyň Parlamentara Assambleýasy ýaly halkara guramalaryň ýolbaşçylary, şeýle hem 17 ýurduň parlamentleriniň 120-den gowrak wekili gatnaşdy.  
Parlamentleriň öňünde durýan möhüm wezipeler, şeýle hem pandemiýa bilen bagly ýüze çykan çökgünlikler mahalynda gender deňligini kepillendirmegiň, durnukly ösüşi we abadançylygy üpjün etmegiň, ykdysadyýeti dikeltmekde zenanlaryň mümkinçiliklerini giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa sammitde çykyş etmek bilen, Türkmenistanyň parahatçylygy we howpsuzlygy berkitmekde parlament diplomatiýasynyň gurallaryny ulanmaklyga uly ähmiýet berýändigini belledi. Ol Türkmenistanyň Mejlisiniň parahatçylygy we howpsuzlygy üpjün etmegiň çäginde ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlyga, Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmäge taýýardygyny mälim etdi.


şu gün 09:54
2186

Serdar Berdimuhamedow Belgiýanyň Patyşasy Filippi gutlady

Türkmenistan bilen Belgiýa Patyşalygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de...

şu gün 09:48
17429

Türkmenistanyň Prezidenti Daşary işler ministrine täze orunbasar belledi

Mähri Hojamgulyýewna Bäşimowa Türkmenistanyň daşary...

düýn 10:39
4041

Serdar Berdimuhamedow Çehiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Türkmenistan bilen Çehiýa Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagyna 30 ýyl doldy. Şu mynasybetli Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle-de hut öz adyndan...

düýn 10:34
13137

Serdar Berdimuhamedow welaýat häkimleri bilen iş maslahatyny geçirdi

30-njy ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministri A.Altyýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Onda ýurdumyzyň...