Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

  • 25.11.2022 17:33
  • 19238
Gurbanguly Berdimuhamedow noýabrda Koreýa Respublikasyna resmi sapar bilen barar

Şu ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna boljak birinji resmi sapary parlament ugry boýunça ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň taryhynda täze sahypany açar. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň 24-nji noýabrda Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministri Pak Jin bilen geçiren telefon arkaly gepleşiginde bellenildi. Muny türkmen daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Bellenilişi ýaly, söhbetdeşlikde ministrler ikitaraplaýyn gün tertibinde ileri tutulýan meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem iki döwletiň ýokary derejeli wekiliýetleriniň gatnaşmagynda geçiriljek duşuşyklar barada pikir alyşdylar.
Taraplar şu ýylyň oktýabr aýynda Busan şäherinde geçirilen «Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy» Hyzmatdaşlyk forumynyň netijelerine syn berdiler, şeýle hem 2023-nji ýylda Aşgabatda bu forumynyň nobatdaky 16-njy mejlisiniň ýokary derejede geçiriljekdigine ynam bildirdiler.
Türkmen daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Türkmenistanyň bu forumda başlyklygy uly jogapkärçilik we minnetdarlyk duýgulary bilen kabul edýändigini aýdyp, şu günlerden başlap 2023-nji ýylda Aşgabatda «Merkezi Aziýa - Koreýa Respublikasy» Hyzmatdaşlyk forumynyň nobatdaky 16-njy mejlisini geçirmäge işjeň taýýarlyga başlaýandygyny belledi.


şu gün 10:08
5290

Türkmenistanda neşe serişdelerini ýakyp ýok etmek çäresi geçirildi

3-nji dekabrda Gökdepe etrabynyň çäginde Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy edaralary tarapyndan geçirilen ýörite çäreleriň dowamynda ele salnan neşe serişdelerini we bikanun ýol bilen getirilen temmäki önümlerini...

şu gün 09:57
3305

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde gurluşyk işlerini gözden geçirdi

3-nji dekabrda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde iş maslahatyny geçirdi. Onda bu iri merkeziň birinji tapgyrynyň...

şu gün 09:52
2708

Türkmenistanyň Prezidenti Dohada Kataryň Emiri bilen duşuşdy

3-nji dekabrda Doha sapar bilen baran Prezident Serdar Berdimuhamedow Kataryň Emiri Şeýh Tamim bin Hamad Al Tani bilen ikiçäk duşuşyk geçirdi. Duşuşyk Halifa stadionynyň ýokary derejeli myhmanlara niýetlenen zalynda...

şu gün 09:15
3740

Russiýanyň demir ýollarynyň hünärmenleri türkmen demir ýollarynyň durkuny täzelemek işlerine baha berer

Türkmenistan bilen Russiýa demir ýol infrastrukturasyny ösdürmegiň üstünde işleýärler, rus kompaniýalarynyň bolsa türkmen demir ýollary pudagyny döwrebaplaşdyrmaga gatnaşmak üçin uly geljegi bar - diýip, Russiýa...