Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçiriler

  • 26.05.2024 02:01
  • 1827
Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçiriler

26-­njy maýda Aşgabatda Türkmen halysynyň milli muzeýinde Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi hem­-de haly we haly önümleriniň sergisi geçiriler. 

Dabaraly çärä gatnaşyjylara Prezident Serdar Berdimuhamedow Gutlag iberdi.

"Türkmen zenanynyň zehininden hem-de akyl-paýhasyndan dörän, nepisligi, müň dürli öwüşgini, tebigylygy, reňkleriniň ajaýyp sazlaşygy bilen dünýäni haýran eden ajaýyp türkmen halysy umumadamzat medeniýetiniň genji-hazynasyna öwrülen gözellik nusgasydyr. Asyrlaryň dowamynda sünnälenip, hiç bir halkyňka meňzemeýän milli aýratynlyklary bilen türkmen durmuşynyň aýrylmaz gymmatlygyna öwrülen halylar öýlerimiziň ýaraşygy, törlerimiziň bezegi, göwünlerimiziň guwanjy bolmak bilen, dünýäde ykrar edilen, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilen ajaýyp sungat ýadygärligidir" diýip, döwlet Baştutany belledi.

 


düýn 07:39
3002

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
4731

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
36315

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...