7365

Awstriýada gadymy türkmen halylary auksiona çykarylar

Ezber türkmen halyçylary tarapyndan dokalan gadymy nepis halylar Awstriýada geçiriljek auksion söwdasynda satuwa çykarylar. «Ajaýyp gadymy gündogar halylary we XIX asyr jemgyýetçilik sungaty» söwdasynyň 2023-nji...

4912

Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli geçiriljek çäreler

Şenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer B.Atdaýew Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli geçiriljek çäreler barada Türkmenistanyň Prezidentine hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, meýilleşdirilen...

5021

Haly baýramy mynasybetli ussat halyçylar sylaglanyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygyna laýyklykda, 29-njy maýda Türkmen halysynyň milli muzeýinde ýurdumyzyň ussat halyçylaryny sylaglamak dabarasy boldy.  Türkmenistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda...

2960

Türkmen halyşynaslarynyň XXII mejlisi geçirildi

29-njy maýda günüň ikinji ýarymynda Söwda-senagat edarasynda geçirilen “Arşyň nepisligi — türkmen halysy” atly Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň ХХII mejlisi halyçylyk sungatynyň ösdürilmegine bagyşlandy...

7373

Serdar Berdimuhamedow haly baýramy mynasybetli Gutlag iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen halysynyň baýramy, bu baýram mynasybetli geçirilýän «Arşyň nepisligi — türkmen halysy» atly türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXII mejlisiniň hem-de Türkmenistanyň...

5954

Baýramaly şäherinde täze halyçylyk önümhanasy açyldy

23-nji awgustda Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde täze halyçylyk önümhanasy açyldy. Ol “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň buýurmasy esasynda guruldy. Döwrebap ugurdaş enjamlar...

10524

Türkmen halysy — akyl ýetirip bolmajak gözellik

Türkmen halysy — türkmen halkynyň milli medeniýetiniň bir bölegidir. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow «Arşyň nepisligi» atly kitabynda türkmeniň halysy bilen tebigatynyň sazlaşygyny «Türkmen halysy — türkmeniň...

  • «
  • »