Aşgabatda Annabibi Islamowanyň 70 ýaş ýubileýine bagyşlanan haly önümleriniň sergisi geçiriler

  • 27.03.2024 22:55
  • 16958
Aşgabatda Annabibi Islamowanyň 70 ýaş ýubileýine bagyşlanan haly önümleriniň sergisi geçiriler

28-nji martda Aşgabatda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Annabibi Islamowanyň 70 ýaş ýubileýine bagyşlanan haly önümleriniň sergisi geçiriler.

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda geçiriljek sergide ussat halypanyň elinden çykan dürli görnüşli haly önümleri görkeziler.
Türkmen haly sungatynyň ösüşine mynasyp goşandyny goşan Annabibi Islamowa dokmasynda gadymy haly nagyşlaryny ulanyp, häzirki zaman torbalarynyň dürli görnüşlerini her hili biçüwlerde ýerine ýetirýär. Olaryň çitiminiň syklygy, reňkleriniň ýitiligi haly önümlerini görenleri biparh goýmaz.
Sergide şeýle hem gadymy döwürlerde zat saklamak üçin we öýüň içiniň bezegi hökmünde ulanylan horjunlar, çeper dokalan nepis gapylyklar, iri zatlar salar ýaly uly haly torbalar, zenan torbalary, talyp gyzlar üçin torbajyklar, şeýle hem dürli reňkli we şekilli çagalar üçin torbajyklar görkeziler.
Ata-babalarymyzdan gelýän milli gymmatlyklarymyzyň, däp-dessurlarymyzyň nepis sungatda janlanmasyny görmek isleýänler üçin sergi 28-nji martda 16:00-da açylar.
Giriş hemmeler üçin açyk.

Habarlaşmak üçin:
+99363 37-15-51


12.04.2024 19:41
20334

«Başga planetalylar bilen duşuşyk?» Kononenko kosmos durmuşy barada soraglara jogap berdi

12-nji aprelde, Kosmonawtika gününde Roskosmosyň kosmonawtlar toparynyň komandiri, Türkmenistanyň Gahrymany Oleg Kononenko Halkara kosmos stansiýasynda (HKS) TASS agentliginiň okyjylarynyň soraglaryna jogap berdi...

12.04.2024 07:41
3386

12-14-nji aprelde Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatry: 12.04.2024. «Mejbury tebip bolan» 19:00; 13.04.2024. «Hindi rowaýaty» 19:00; 14.04.2024 . «Gelinler» 19:00. Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky...

11.04.2024 18:08
10865

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal Türkmenistanyň 4 şäherinde konsert berer

Fransiýaly pianinoçy Joanna Gudal gastrol syýahatyny Türkmenistanda konsert bilen açar. Aşgabatdaky Fransuz institutynyň habar bermegine görä, gastrolyň çäklerinde Gudal Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Türkiýäniň...

11.04.2024 14:22
14022

“Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlandy

 “Türkmen Owazy” teleýaýlymynda “Owazly sahnada ýyldyzlar” gepleşiginde çykyş etjek aýdymçylar üçin SMS arkaly ses bermeklik başlady. Islendik adam “0504” gysga belgisine “1”, “2” ýa-da “3” belgisini ugradyp, isleýän...