10 sany halyçy zenanlara «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy

 • 27.05.2024 10:35
 • 4309
10 sany halyçy zenanlara «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda Permana gol çekdi.

Resminama laýyklykda, ýurdumyzyň şu raýatlaryna «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly at dakyldy:

 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Aşgabat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Annabegi Nurýagdyýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Bäherden çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Ýazgül Annaberdiýewna Begliýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Gyzylarbat çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Maýagül Halykowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Daşoguz çeper halyçylyk kärhanasynyň Gubadag haly önümhanasynyň halyçysy Ogulbibi Tirkeşowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Jümagül Aşyrgulyýewna Mahramowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň halyçysy Rehmegül Jumageldiýewna Galkanowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň 1-nji önümhanasynyň halyçysy Jeren Hydyrgulyýewna Taňyrberdiýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň 2-nji önümhanasynyň halyçysy Dursun Çarýardurdyýewna Mämedowa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Halaç çeper halyçylyk kärhanasynyň 3-nji önümhanasynyň halyçysy Aýjemal Kerimowna Pirimkulyýewa,
 • «Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň Mary çeper halyçylyk kärhanasynyň Baýramaly haly önümhanasynyň halyçysy Gyzlargül Borjakowna Amannazarowa.

düýn 09:41
14793

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4267

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6170

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9001

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...