Arkadag şäherinde halyçylyk kärhanasyny gurmak meýilleşdirilýär

  • 31.05.2024 10:30
  • 4357
Arkadag şäherinde halyçylyk kärhanasyny gurmak meýilleşdirilýär

Arkadag şäheriniň häkimi G.Mämmedowa Gurbanguly Berdimuhamedowa şäheriň köp sanly ýaşaýjylarynyň ýüztutmalary we haýyşlary esasynda täze şäherde halyçylyk kärhanasyny gurmak baradaky haýyş bilen ýüzlendi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri bu teklibiň oňyn başlangyçdygyny aýdyp, ony Türkmenistanyň Prezidentine ýetirjekdigini we onuň makullan halatynda, bu ýerde haly kärhanasynyň gurulmagynyň maksadalaýyk boljakdygyny belledi. Türkmen gelin-gyzlarynyň döreden dünýä nusgalyk el işleriniň, halyçylyk sungatynyň häzirki döwürde dowam etdirilmeginde we täze iş orunlarynyň döredilmeginde möhüm ähmiýeti boljak haly kärhanasynda eli çeper zenanlaryň zähmetinden türkmen halylarynyň dünýä nusgalyk görnüşleriniň dokaljakdygyna ynam bildirildi.
Bu baradaky gürrüňi dowam edip, Gurbanguly Berdimuhamedow geçen asyryň 20-nji ýyllarynda döredilen Gökdepe çeper haly fabriginiň soň ýurdumyz boýunça öňdebaryjy kärhanalaryň birine öwrülendigini, onda ussat halyçylaryň zähmetinden ajaýyp halylaryň dokalandygyny aýtdy. Bu ýerde köp sanly halyçylar, öýdeçi halyçylar zähmet çekip, gadymdan galan nusgalara täzeçe öwüşgin berdiler we milli haly sungatynyň ösmegine mynasyp goşant goşdular. Gökdepe çeper haly kärhanasynyň ussat halyçylarynyň dokan halylarynyň döwlet derejesinde geçirilen sergilere gatnaşdyrylandygyny, olaryň halylarynyň baýrakly orunlara mynasyp bolandygyny, bu kärhananyň halyçylarynyň al nagyş gölli, Türkmenistanyň Döwlet tugrasynyň şekili ýerleşdirilen, taryhda yz goýan şahsyýetleriň keşpleri ýerleşdirilen we türkmen tebigatynyň ajaýyplygy şekillendirilen halylaryny muňa mysal hökmünde görkezmek bolar. Çeper halylaryň birnäçesiniň daşary ýurtlara eksport edilendigini, 2002-nji ýylda bolsa ÝUNESKO tarapyndan Türkmenistanda geçirilen haly bäsleşiginde al nagyş gölli halynyň baýrakly orna mynasyp bolandygyny bellemek gerek.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýdyşy ýaly, türkmen halylary, olary dokamak sungaty asyrlar aşyp gelýän edep-terbiýe mekdebidir. Şunuň bilen baglylykda, orta mekdeplerde ýaş okuwçy gyzlaryň arasynda el hünäri boýunça ýörite sapaklaryň girizilmeginiň maksadalaýyk boljakdygy nygtaldy.


düýn 16:46
8526

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
16666

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
2542

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
9974

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...