Aşgabatda Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçiriler

  • 18.05.2024 10:29
  • 1571
Aşgabatda Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi geçiriler

17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer B.Atdaýew Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli guraljak çärelere taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Bellenilişi ýaly, «Ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň 2024-nji ýylda sergileri, ýarmarkalary, maslahatlary we festiwallary geçirmegi hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna laýyklykda, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisini geçirmek göz öňünde tutulýar. Oňa dünýäniň dürli ýurtlaryndan belli halyşynaslaryň, türkmen halysynyň muşdaklarynyň, alymlaryň hem-de ussat hünärmenleriň, halyçylyk bilen meşgullanýan kompaniýalaryň wekilleriniň gatnaşmaklary meýilleşdirilýär.
Şeýle-de baýramçylyk mynasybetli milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde we kämilleşdirmekde bitiren hyzmatlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken zähmetini, hünär ussatlygyny nazara alyp, ýurdumyzyň halyçylaryna “Türkmenistanyň at gazanan halyçysy” diýen hormatly at dakylar.
Serdar Berdimuhamedow wise-premýere Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli dabaraly çäreleri, haly önümleriniň sergisini, Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň mejlisini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.


düýn 19:22
22986

XII-XIII asyrlara degişli teňňeleri tapan daşoguzly ýaşaýjylara sowgatlar berler

Daşoguz welaýatynda Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky etrabyň Döwkesen we Sarygamyş geňeşlikleriniň ýaşaýjylary Annamuhammet Durdyýew we Bibijemal Berdigylyjowa altyn we kümüş teňňeleri tapdylar. Bu tapyndylary üçin...

düýn 12:16
2029

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi geçirilýär

22-nji iýunda Arkadag şäherinde badalga alan Medeniýet hepdeliginiň maksatnamasy giň gerimli medeni-köpçülik çärelerine baý boldy. 23-nji iýunda günüň ikinji ýarymynda Arkadag şäheriniň Şükür bagşy adyndaky çagalar...

20.06.2024 14:30
4073

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5568

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...