Türkmenistanyň we RF-niň parlamentleriniň ýokarky palatalarynyň başlyklarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi

  • 04.11.2022 08:41
  • 9585
Türkmenistanyň we RF-niň parlamentleriniň ýokarky palatalarynyň başlyklarynyň orunbasarlarynyň duşuşygy geçirildi

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna resmi saparynyň çäklerinde iki ýurduň parlamentleriniň ýokarky palatalarynyň başlyklarynyň orunbasarlary K.Babaýewiň we K.Kosaçýowyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň gün tertibine iki ýurduň kanunçylyk edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy hem-de geljegi baradaky meseleler girizildi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň komitetleriniň ýolbaşçylarynyň gatnaşan duşuşygynyň dowamynda häzirki döwürde türkmen-rus parlamentara gatnaşyklarynyň işjeň, yzygiderli we netijeli häsiýete eýe bolýandygy nygtaldy. Bellenilişi ýaly, munuň şeýledigine 1-nji noýabrda gol çekilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň we Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Parlamentara toparyny döretmek hakynda Ylalaşyk şaýatlyk edýär.
Wekiliýetleriň agzalary hyzmatdaşlygy berkitmek üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny belläp, iş alyp barmagyň täze görnüşlerini işläp düzmek barada pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, iki ýurduň parlamentarileriniň bilelikdäki mejlisleriniň geçirilmegine gyzyklanma bildirip, wekiliýetleriň agzalary birnäçe guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 
Türkmenistanyň hem-de Russiýanyň döwlet we hökümet Baştutanlary tarapyndan gazanylan ylalaşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň gurallary hem garalan meseleleriň biri boldy. Kanunçykaryjylyk işi babatda gatnaşyklary giňeltmegiň ýollarynyň işlenilip taýýarlanylmagyna aýratyn üns berildi.


düýn 16:00
22659

GlobalPetrolPrices: Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň 10-lugynda

Türkmenistan benziniň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji onlugyna girýär. GlobalPetrolPrices portaly tarapyndan düzülen awtomobil ýangyjynyň bahalarynyň dünýä reýtinginde ýurdumyz 8-nji orny eýeleýär. Türkmenistanda...

03.02.2023 23:59
24485

Türkmenistanda 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan mejlis indiki hepdede geçiriler

Prezident Serdar Berdimuhamedow indiki hepdede ministrlikleriň, pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylarynyň we häkimleriň gatnaşmagynda Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň...

03.02.2023 23:06
22175

Türkmenistanyň Prezidentine goşun generaly diýen harby adyň nyşany gowşuryldy

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Mejlisiniň karary bilen Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby at dakyldy. Şu gün bolsa ýurdumyzyň...

03.02.2023 22:30
31771

Türkmenistanda Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy çalyşdy

Şu gün, 3-nji fewralda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin göçme mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedow B.Wolsahatowy Döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy wezipesine belledi. Bu barada «Watan» habarlar...