9225

Niderlandlar we Türkiýe Ýewro-2024-üň 1/4 finalyna çykdy

Niderlandlaryň we Türkiýäniň mili ýygyndylary dört bir finalyň soňky iki gatnaşyjysy boldy. Niderlandlylar Rumyniýany aňsatlyk bilen utdular – 3:0. Duşuşyk Mýunhende geçirildi. Kodi Gakpo gol geçirdi (20-nji minut)...

4410

Awstriýa-Türkmen jemgyýeti 16 ýyllygyny belledi

Wenada Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň 16 ýyllygy bellendi. Ýurduň ilçihanasy iki döwletiň arasyndaky medeni gatnaşyklara bagyşlanan birnäçe duşuşyklary geçirdi diýip, MIR 24 habar berýär. Olaryň biri Wenanyň Bezendorfer...

7399

Awstriýada gadymy türkmen halylary auksiona çykarylar

Ezber türkmen halyçylary tarapyndan dokalan gadymy nepis halylar Awstriýada geçiriljek auksion söwdasynda satuwa çykarylar. «Ajaýyp gadymy gündogar halylary we XIX asyr jemgyýetçilik sungaty» söwdasynyň 2023-nji...

21778

Arkadag şäherinde ilkinji gezek Wena baly geçirildi

11-nji oktýabrda Arkadag şäherinde bäşinji Wena baly geçirildi. Ilkinji gezek 2011-nji ýylda geçirilen Wena baly bu gün ilkinji gezek «akylly» şäherde geçirildi. Bu ýylky Wena baly Arkadag şäheriniň gözel künjekleriniň...

6315

Arkadag şäherinde ilkinji gezek Wena baly geçiriler

11-nji oktýabrda 18:00-da Arkadag şäherinde şäher häkimliginiň golaýyndaky binada V Wena baly geçiriler. Çäräniň guramaçylary bolup, Türkmenistanyň DIM-niň we Medeniýet ministrliginiň goldaw bermeginde Türkmen...

5962

Awstriýa syýahatçylaryň iň köp ýygnanan ýurdy boldy

Awstriýa Ýewropada iň köp syýahatçyly ýurt boldy. Bu barada MoneyTransfers maliýe hyzmatynyň gözlegine salgylanyp, “Daily Star” neşiri habar berýär. Muny Regnum habarlar agentligi ýetirýär. Hünärmenler her birinde...

2319

Werstappen Awstriýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy

“Red Bull” toparyndan niderlandiýaly ýaryşa gatnaşyjy Maks Werstappen “Formula-1” çempionatynyň onunjy tapgyry bolan Awstriýanyň Gran-prisiniň ýeňijisi boldy. Şpilbergde geçirilen ýaryşda ikinji bolup pellehana...

16425

Dünýädäki iň gadymy gazet soňky gündelik sanyny çykardy

1703-nji ýyldan bäri neşir edilýän Awstriýanyň “Wiener Zeitung” gazeti anna güni üç ýüz ýyldan gowrak gündelik neşirlerden soň özüniň gündelik tiražyny bes etdi. Indi neşir diňe sanly görnüşini çykarar, çap görnüşinde...

25581

Türkmenistanyň Prezidenti ilçileri wezipä belledi

Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sapar Begžanowiç Palwanow Türkmenistanyň Himiýa ýaraglaryny gadagan etmek barada guramanyň ýanyndaky hemişelik wekili...

2729

Serdar Berdimuhamedow Awstriýanyň Milli gününi gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Awstriýa Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Wan der Bellene Awstriýa Respublikasynyň Milli güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi. Mümkinçilikden...