Awstriýa-Türkmen jemgyýeti 16 ýyllygyny belledi

  • 09.04.2024 14:16
  • 4376
Awstriýa-Türkmen jemgyýeti 16 ýyllygyny belledi

Wenada Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň 16 ýyllygy bellendi. Ýurduň ilçihanasy iki döwletiň arasyndaky medeni gatnaşyklara bagyşlanan birnäçe duşuşyklary geçirdi diýip, MIR 24 habar berýär.

Olaryň biri Wenanyň Bezendorfer fortepiano salonynda geçirildi. Agşamyň myhmanlary üçin türkmen aýdymçylary çykyş etdiler. Aýdymlar we goşgular ýerine ýetirildi.

«Men elimde Türkmenistana bagyşlap, dört dilde ýazan kitabymy, goşgularymyň neşirini saklaýaryn. Türkmenistany örän gowy görýärin, köp goşgy ýazmagymyň sebäbi hem şonuň üçin bolsa gerek» diýip,  Awstriýa-Türkmen jemgyýetiniň başlygy Neda Berger aýtdy.

Soňra bolsa «Türkmenfilm» birleşigi tarapyndan surata düşürilen «Kompozitor» atly täze film görkezildi.


şu gün 19:57
4

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

şu gün 19:44
16

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

şu gün 19:36
162

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

şu gün 19:22
37

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...