Wenada türkmen-awstriýa işewür hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

  • 14.03.2024 08:00
  • 1800
Wenada türkmen-awstriýa işewür hyzmatdaşlygynyň geljegi maslahatlaşyldy

12-nji martda türkmen wekiliýeti Awstriýanyň Federal ykdysady palatasynda bilelikdäki işewürlik duşuşyklaryny geçirdi.

Türkmen wekiliýetiniň Wena şäherine amala aşyran saparyna ýolbaşçylyk eden wise-premýer, Türkmenistanyň daşary işler ministri saparyň çäklerinde Awstriýanyň işewür toparlarynyň wekilleri bilen "tegelek stol" görnüşinde pikir alyşmalar geçirdi.
Amaly özara gatnaşyklara ünsi çekýän häzirki ara alyp maslahatlaşmalara başlamazdan ozal, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Söwda-senagat edarasynyň hem-de saglygy goraýyş ulgamynyň ýolbaşçylarynyň Awstriýanyň Federal ykdysady palatasynyň wise-prezidenti Filip Gadi bilen kiçi düzümde duşuşygy geçirildi. Soňra türkmen wekiliýetiniň beýleki agzalary we Awstriýanyň onlarça kompaniýasynyň wekilleri gepleşiklere goşuldy.
Giriş bölüminde Türkmenistanyň ykdysady kuwwatlyklary barada giňişleýin maglumat berildi.
Türkmenistanyň gaýtadan işleýän senagat önümleriniň eksportdaky paýyny artdyrmak bilen bir hatarda, energiýa eksportyny diwersifikasiýa etmek syýasatyny dowam etdirmegine awstriýaly hyzmatdaşlaryň ünsi çekildi. Uglewodorod eksportyndan alnan girdejiler ýurda goşmaça gymmaty bolan pudaklary ösdürmäge işjeň maýa goýmaga mümkinçilik berýär. 2023-nji ýylyň ahyrynda ykdysadyýete goýlan maýa goýumlar 11 milliard ABŞ dollaryndan gowrak boldy, bu 2022-nji ýyldakydan 7,8% ýokarydyr.
Maýa goýum we işewürlik gurşawyny gowulandyrmak bilen, Türkmenistan önümçilik kärhanalaryna göni maliýe maýa goýumlary görnüşinde daşary ýurt maýalaryny çekmek üçin şertleri döredýär. Soňky ýyllarda gaz himiýasy pudagynda şeýle maýa goýum taslamalarynyň ençemesi durmuşa geçirildi. Bular ammiak, karbamid, polipropilen, polietilen we sintetiki benzin öndürmek üçin gurlan täze kärhanalara degişlidir.
Awstriýanyň işewürligi barada aýdylanda bolsa, hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň arasynda energiýa, ulag, oba hojalygy, sanlylaşdyrma, ýaşyl ykdysadyýet we beýlekiler görkezildi.
Awstriýanyň Federal ykdysady palatasy degişli ugurda işleri utgaşdyrmak bilen milli we halkara derejede Awstriýanyň işewür toparlarynyň bähbitlerine wekilçilik edýär. Ol dokuz federal ştatyň palatalaryny we ýurduň senagatyna wekilçilik edýän 110 söwda birleşigini özara birleşdirýär. Söwda palatasyna agza bolmak Awstriýanyň kompaniýalary üçin hökmany şertdir. Şonuň üçin hem palata ýurtda hereket edýän 430 müňe golaý kompaniýany özüne birleşdirýär.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...