Awstriýaly enjam öndürijiler türkmen hyzmatdaşlaryny işläp taýýarlamalary bilen tanyşdyrarlar

  • 26.05.2024 09:44
  • 4503
Awstriýaly enjam öndürijiler türkmen hyzmatdaşlaryny işläp taýýarlamalary bilen tanyşdyrarlar

4-5-nji iýunda Aşgabatda Türkmen-awstriýa bilelikdäki toparyň on ikinji mejlisi geçiriler. Mejlisiň çäklerinde şeýle hem işewürler duşuşygyny geçirmek boýunça taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Bu barada şenbe güni Hökümet mejlisinde B.Atdaýew habar berdi.

Mejlisiň gün tertibine laýyklykda, senagatda innowasiýa tehnologiýalary, energetika,  energiýanyň dikeldilýän çeşmeleri, ekologiýa taslamalary we galyndylaryň dolandyrylyşy, gurluşyk hem-de ulag infrastrukturasy, hyzmatlar ulgamy,  saglygy goraýyş we derman senagaty, oba hojalygy we oba hojalyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly ugurlarda döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşmak göz öňünde tutulýar. Şeýle hem bilelikdäki resminamalara gol çekiler.
Işewürler duşuşygynyň dowamynda Awstriýanyň enjam öndüriji kompaniýalarynyň işläp taýýarlamalary bilen tanyşmak, birnäçe ulgamlarda hyzmatdaşlygy giňeltmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak hem-de özara bähbitli hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitlemek meýilleşdirilýär.


şu gün 08:48
1213

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasy bilen hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Türkmenistan Ýewraziýa patent guramasynyň esasy resminamalarynyň biri bolan “Ýewraziýa patent Konwensiýasynyň senagat nusgalaryny goramak hakyndaky Teswirnamasyna” goşulmagy meýilleşdirýär. Degişli teklibi 14-nji...

düýn 23:40
6475

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny öwrener

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi 5G tehnologiýasynyň aýratynlyklaryny we tehniki häsiýetnamalaryny öwrener. Bu barada anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar...

düýn 22:36
23801

Türkmenistanda Gurban baýramyny bellemek hakynda Permana gol çekildi. 19-njy iýunda hem dynç alnar

Türkmenistanda üç günläp, ýagny 16-17-18-nji iýunda Gurban baýramy bellenilip geçiler. 16-njy iýundaky dynç güni bolsa 19-njy iýuna — çarşenbe gününe geçiriler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde bellenip...

düýn 14:12
7975

RF-niň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary D.Gulmanowa we R.Meredow bilen duşuşdy

13-nji iýunda Aşgabatda Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa bilen ýurdumyza iş sapary bilen gelen Russiýa Federasiýasynyň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygynyň orunbasary Konstantin Kosaçýewiň...